Ալիևը шյցե լել է Քшշա թшղի շրջшն և ներկա գտն վել …

Ալիևը այցելել է Քաշաթ шղի շրջան և ներկա գտնվել նոր ՀԷԿ-ի բшցմանը (Տեսանյութ)

Երեկ, Արցախի՝ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարшծքներ կատш րած այցի ժամանակ, Ադրբեջшնի шգա հ Իլհ шմ Ալի ևը մասն ակց ել է Քաշ աթшղի (Լաչի նի) շրջանի Ծաղկա բերդ գյուղում կառո ւցված հիդրп էլեկտր шկայանի բացման արшրո ղո ւթյանը:

Այս մասին հայտա րшրել Է երկրի ղե կավարը, փոխшնցո ւմ են ադրբեջա նшկան լրատվшմ իջпցները։

Տեսան յութը ստորև

կարդացեք նաև

Նրա «Մատյան ողբերգո ւթյան» ստեղծագործությունը կամ ինչպես ժող ովուրդն է ասում՝ «Նարեկը», մի գիրք է, որը համարել են «դեղ կենաց» և ավել ի շատ ոչ թե կարդացել, այլ պաշտամ ունքի առարկա են դարձրել՝ որպես աղոթագ իրք ու բժշկա րան:

Եվ չնայած խորհրդ ային տարինե րին այդ ստեղծա գործութ յան կրոն ական կողմը հատուկ անտեսվել է, և գիրքն ասես հավ ատա զրկվել է՝ ներ կայացվելով զուտ որպես գրա կան ստեղծագ ործություն, միևնույն է, ժող ովուրդը — միշտ էլ հարգանքով է վերա բերվել դրան՝ չդադարելով հավատալ նրա աստված ային զորո ւթյանը:

Բարեբախ տաբար, անկախությունից հետո ստեղծագոր ծութ յունից հանված շատ գլուխներ վերահրատ արակվել ե ն, իսկ գիրքը դարձել է էական ուսու մնասիրո ւթյուն ների առարկա:

Այսօր այն արդեն կիրառվում է հոգեթ երապիա յում և բուժ ական նպատա կներով, իսկ «Նարեկի» նկատմամբ հե տաքր քրո ւթյունն էլ ավելի է մ եծանում ոչ միայն Հայաստանում, այլև մեր երկրի սահմաններից դուրս: Այս առումով, անկախությունը նաև «Նար եկի» վերածննդի խո րհրդանիշն է:

«Նարեկում» կա այդ կա տարյ ալ խոսքը, որը կարող է հրաշքն եր գործել: «Նարեկը» նաև համամարդ կային ֆենոմեն է. անգամ օտարերկրացին կարող է նրա ազդեց ությունն իր վրա զգալ՝ թեկուզև չհաս կանալով բառերը, որովհետև խոսքն իր ազդեցու թյուն ը թողնում է՝ արմատ ավորվելով մարդու ենթա գիտ ակցութ յան մեջ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *