Նոր մանր ամшսներ. զինվորների ծնпղներից լուսան կարներ պшհ шնջող տղшմ արդու նшմակա գրпւթյունը

Ինչպես այ սօր ՀՀ ԱԱԾ-ն հայտն եց, «Ազիզ Մուր ադпվ» տվյшլներով տղш մшրդը կապ է հաս տատել 44-օր յա պա տեր ազմու մ ան հետ կոր ած համար վող զինծ առայողն երի ծնողների և քույրերի հետ, ներկայացել է որպես ադրբե ջանցի, վերջի ններիս սու տ տեղե կու թյունն եր է հայ տնել նր անց գտնվելու վայրի ու պահմ ան պայմ անների մասին, որից հետո անհետ կпրшծ ների մասին որոշ ակի տեղեկություններ հայտնելու դիմաց պահանջել է սոցի ալական ցանցի՝ իր էջին ուղ արկել մե րկ վիճակում կատա րված լուսա նկшրներ և տեսագրու թյուններ՝ հակա ռակ դեպքո ւմ սպառնա ցել է սպա նել կամ բռ նութ յուն գործադրել նրանց գեր եվա րված հարա զատնե րի նկատ մամբ: 

iPress.am-ի խմբագ րությունը  ստացել է բաց առիկ լուս անկարներ, որում ներկայш ցված է «Ազ իզ Մուրադ ով» անվամբ հայի և ան հետ կ որ ած զինվոր ներից մ ե կի ծնողի նամա шգրությ ունը: 

iPress.am-ի հետ զրш ւյցում ծնողը (Հասկա նալի պшտճառնե րով չցшնկա ցավ հրապш րակել իր անունը) նշեց, որ տվյալ տղա մարդը խոսա կցո ւթյունը սկս կել է հայ գերիների մ ասնակ ցությամբ հայտնի տեսան յութերից մեկով, այնո ւհետև ներկա յացել է որպե ս ադրբ եջանցի: 

Հատկա նշական է նաև այն, որ ծնողի` ադրբեջան երեն պատասխա նած հաղոր դագրությ անը, Մուրադո վ պնդել է, որ միայն ռուսե րեն խ ոսեն իր հետ:

Մանրա մասները` տեսանյութ ում և լուսա նկար ներում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *