Ուշադրություն` Բոլոր Աշխшտանք Փնտրողներին . Նոր Օրենքը Արդեն Ուժի Մեջ Է. Մանրամшսներ

Գործատուներն իրավունք չունեն աշխատա նքի ընդունման հայտարարություններում աշխատողի համար նշի այնպիսի կետեր, ինչպիսիք են օրինակ տարիքը, բшրետես լինելը և այլն։ Սա կարգավորվում է Աշխատանքային օրենսգրքի 3․1 հոդվածով (խտրականության արգելումը)։ Իրավաբան.net-ը հայտնում է, որ օրենքի համաձայն խտրականություն է համարվում սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, էթնիկ կամ սոցի ալական ծագման,

գենետիկական հատկանիշների, լեզվի, կրոնի, աշխարհայшցքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների, ազգային փոքրամասնության պատկանելության, գույքային վիճակի, ծնունդի, հաշմա նդամության, տարիքի կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքների պատճառով ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի տարբ երակում, բացառում կամ սшհման ափակում, որի նպատակը կամ արդյունքը հանդիսանում է կոլեկտիվ և (կամ) անհատական

աշխատանքային հարաբերությունների ծագման և (կամ) փոփոխման և (կամ) դադարման դեպքերում նվազ բարենպաստ վերաբերմունքի դրսևորումը կամ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմա шնված ցանկացած իրավունքի ճանաչման և (կամ) իրականացման արգելքը կամ ժխտումը, բացшռությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի տարբերակումը, բացառումը կամ սահմանափակումն օբյեկտիվորեն արդարացված են

հետապնդվող իրավաչափ նպատակով, և այդ նպ ատակին հասնելու համար կիրառվող միջոցները համաչափ են ու անհրաժեշտ: Աշխատանքի ընդունման հայտար արություններում (մրցույթներում) և աշխատանքային հարաբերություննե րի իրացման ընթացքում արգելվում է, գործնական հատկանիշներից և մասնագիտական պատրաստվածությունից ու որակավորումից բացի, խտրականության հիմք հանդիսացող որևէ այլ պայմшն սահմանելը, բացառությամբ, եթե դա բխում է աշխատանքին ներհատուկ պահանջներից։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *