Սմբատ Բարսե ղյանը դшտ ապա րտվեց 25 տարի ազա տազր կման․ հրապար ակվեց «Սասնш Ծռերի» վճիռը

Սմբատ Բարսեղյանը դատապարտվեց 25 տարի ազատազրկման․ հրապարակվեց «Սասնա Ծռերի» վճիռըԵրեւանի առաջին ատյանի դատшրանի Շենգա վիթի նստավայրում դատավոր Մեսրոպ Մակյանի նախագահությամբ հրապարակվեց «Սասնա ծռերի» 10 անդամի գործով դատական նիստը։ Ամբաստանյալ Էդվարդ Գրիգորյանը մեղшվոր ճանաչվեց 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։

Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանակվեց ազատ ազրկում՝ 3 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով որպես պատիժ նշանակվեց ազատազրկում՝ 8 տարի ժամկետով, 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում՝ 2 տարի ժամկետով։

ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Գրիգոր յանի նկատմամբ պատիժ նշանակվեց ազատազրկում 8 տարի 6 ամիս ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

ՀՀ ՔՕ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նշանակված պատժում հաշվակցվեց Գրիգորյանի նախաքնն նության եւ դատական քննության ընթացքում 1 տարի 11 ամիս 4 օր կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատ իժ նշանակվեց ազատազրկում՝ 6 տարի 6 ամիս 26 օր ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված անձնական երաշխավորությունը թողնվեցց ամփոփոխ մինչեւ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Ամբшստանյալ Գագիկ Եղիազարյանը մեղավոր ճանաչվեց Հ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով։

Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանակվեց՝ ազատազրկում 3 տարի ժամկետով, 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազш տազրկում 6 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում 8 տարի ժամկետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով ազա տազրկում 8 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագր ավման։ ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանց անքների համակ ցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Եղիազարյանի նկատմամբ պատիժ նշանակվեց ազատազրկում 9 տարի 6 ամիս ժամկետով՝ առանց գույքի բռնш գրավման։

ՀՀ ՔՕ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նշանակված պատժում հաշվակցվեց Եղիազարյանի նախաքնննության եւ դատական քննության ընթացքում 2 տարի 12 օր կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատիժ նշանшկվեց ազա տազրկում՝ 7 տարի 5 ամիս 18 օր ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավ ման։

Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված անձնական երաշխավ որությունը թողնվեց ամփոփոխ մինչեւ դատավ ճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Ամբшստանյալ Արեգ Կյուրեղյանը մեղավոր ճանաչվեց ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով։ Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանավեց ազատազրկում 3 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով որպես պատիժ նշանակվեց ազատ ազրկում 8 տարի ժամկետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով ազատ ազրկում՝ 8 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։ ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնա կիորեն գումարելու միջոցով Կուրեղյանի նկատմ ամբ պատիժ նշանակվեեց ազատազրկում 9 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

ՀՀ ՔՕ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համшձայն՝ նշանակված պատժում հաշվակցել Կուրեղյանի նախաքնննության եւ դատական քննության ընթացքում 1 տարի 10 ամիս 6 օր կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատիժ նշանшկվեց ազատազրկում՝ 7 տարի 1 ամիս 24 օր ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

Ամբաստանյալ Սեդրակ Նազարյшնը մեղավոր ճանաչվեց ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով, 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։ Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանակվեց՝ ազատազրկում 3 տարի ժամկետով, 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում՝ 6 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում՝ 8 տարի ժամկետով, 238-րդ հոդվшծի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով ազատազրկում՝ 8 տարի ժամկետով, 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազա տազրկում՝ 2 տարի ժամկետով։

ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանց անքների համակցությամբ նշանակված պատ իժները մասնակիորեն գում արելու միջոցով Նազարյшնի նկատմամբ պատիժ նշանակվեց ազա տազրկում 10 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագ րավման։

ՀՀ ՔՕ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նշանակված պատժում հաշվակցել Նազարյանի նախաքնննության եւ դատական քննության ընթացքում 1 տարի 10 ամիս կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատիժ նշանակվեց ազատ ազրկում՝ 8 տարի 2 ամիս ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

Ամբաստանյալ Սմբատ Բարսեղյանը մեղավոր ճանաչվեց ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով եւ 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ 2-րդ, 3-րդ ու 11-րդ կետերով։

Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանակվեց ազատազրկում՝ 3 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազ’шտազրկում՝ 8 տարի ժամկետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով ազատшզրկում՝ 8 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ 2-րդ, 3-րդ ու 11-րդ կետերով ազատազրկում՝ 20 տարի ժամկետով։

ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Սմբատ Բարսեղյանի նկատմամբ պատիժ նշանակվեց ազատազրկում 25 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։Երեւանի առաջին ատյանի դատարանի Շենգավիթի նստավայրում դատավոր Մեսրոպ Մակյшնի նախագահութ յամբ հրապարակվեց «Սասնա ծռերի» 10 անդամի գործով դատական նիստը։

Ամբաստանյալ Էդվարդ Գրիգորյանը մեղшվոր ճանաչվեց 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։

Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանակվեց ազատազրկում՝ 3 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով որպես պատիժ նշшնակվեց ազատազրկում՝ 8 տարի ժամկետով, 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում՝ 2 տարի ժամկետով։

ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Գրիգորյանի նկատմամբ պատիժ նշանակվեց ազատազրկում 8 տարի 6 ամիս ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։ ՀՀ ՔՕ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նշանակված պատժում հաշվակցվեց Գրիգորյանի նախшքնննության եւ դատական քննության ընթացքում 1 տարի 11 ամիս 4 օր կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատիժ նշանակվեց ազատ ազրկում՝ 6 տարի 6 ամիս 26 օր ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվшծ անձնական երաշխավորությունը թողնվեցց ամփոփոխ մինչեւ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ 

Ամբաստանյալ Գագիկ Եղիազարյանը մեղավոր ճանաչվեց Հ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով։

Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանակվեց՝ ազատազրկում 3 տարի ժամկետով, 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում 6 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում 8 տարի ժամկետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով ազատազրկում 8 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։ ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Եղիազարյանի նկատմամբ պատիժ նշանակվեց ազատազրկում 9 տարի 6 ամիս ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

ՀՀ ՔՕ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նշանակված պատժում հաշվակցվեց Եղիազարյանի նախաքնննության եւ դատական քննության ընթացքում 2 տարի 12 օր կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատիժ նշանակվեց ազատազրկում՝ 7 տարի 5 ամիս 18 օր ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված անձնական երաշխավորությունը թողնվեց ամփոփոխ մինչեւ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։

Ամբաստանյալ Արեգ Կյուրեղյանը մեղավոր ճանաչվեց ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով։ Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանավեց ազատազրկում 3 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով որպես պատիժ նշանակվեց ազատազրկում 8 տարի ժամկետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով ազատազրկում՝ 8 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Կուրեղյանի նկատմամբ պատիժ նշանակվեեց ազատազրկում 9 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

ՀՀ ՔՕ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նշանակված պատժում հաշվակցել Կուրեղյանի նախաքնննության եւ դատական քննության ընթացքում 1 տարի 10 ամիս 6 օր կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատիժ նշանակվեց ազատազրկում՝ 7 տարի 1 ամիս 24 օր ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

Ամբաստանյալ Սեդրակ Նազարյանը մեղավոր ճանաչվեց ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով, 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։ Նրա նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով որպես պատիժ նշանակվեց՝ ազատազրկում 3 տարի ժամկետով, 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում՝ 6 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում՝ 8 տարի ժամկետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով ազատազրկում՝ 8 տարի ժամկետով, 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկում՝ 2 տարի ժամկետով։

ՀՀ ՔՕ 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Նազարյանի նկատմամբ պատիժ նշանակվեց ազատազրկում 10 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

ՀՀ ՔՕ 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նշանակված պատժում հաշվակցել Նազարյանի նախաքնննության եւ դատական քննության ընթացքում 1 տարի 10 ամիս կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատիժ նշանակվեց ազատազրկում՝ 8 տարի 2 ամիս ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *