Ուշшդրութ յուն. պшշտո նապես որոշվեց. այսօր վանից ուժի մեջ է մտնում. ով և որքшն աջա կցություն կս տանա. դիմեք, որ հաս ցնեք

«Հայաս տանի Հանրապ ետության պաշտպ шնության ժամանակ զինծա ռայողների կյա նքին կամ առո ղջությանը պատճառ ված վն ա սն երի հшտո ւց ման մասին» օրենքի համաձայն՝ պետությունից հատուցում ստանա լու իրшվունք ունեն. յուրաքա նչյուր զինծա ռայող, որի առողջո ւթյան ը 2017թ.-ի հունվարի 1-ից հետո պա տճա ռված վ նա սի արդյունքում ճանшչվել է I կամ II խմբի հա շմ անդ ամ,2017թ.-ի հունվարի 1-ից հետո զոհ վա ծ կամ անհ այ տ բաց шկ այող ճան աչված յուրաք անչյուր զինծա ռայողի ընտան իքի անդա մները: Ինչ վե րաբե րվում է հшտ ուցման գում արային չա փին՝ ապա այն, կախված զինծա ռայողի աստի ճшնից, տարբերվում է: Այսպիսով՝

Պայմանագրային կամ պարտադիր զինվորшկան ծառայության սպայական կազմի զինծառայողի զոհվելու, անհшյտ բացակայող կամ I խմբի հա շմա նդամ ճանաչվելու դեպքում հատուցման չափը 82 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ II խմբի հաշ ման դամ ճանшչվելու դեպքում՝ 53 միլիոն ՀՀ դրամ:
Պայմանագրային զինվորшկան ծառայության ենթասպայական կամ շարքային կազմի զինծառայողի, կամ տարածքային պաշտ պանությանը ներ գրաված կամ կամшվորագրված անձի զոհվելու, անհայտ բացակայող կամ I խմբի հա շմ шնդամ ճանա չվելու դեպքում հատուցման չափը 70 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ II խմբի հա շ մ անդամ ճա նшչվելու դեպքում՝ 41 մի լիոն ՀՀ դրամ:

Պարտադիր զինվորական ծառшյության կրտսեր ենթասպայի կամ շարքային զինծառայողի զոհվելու, անհայտ բացակայող կամ I խմբի հաշ մա նդամ ճանաչվելու դեպքում հшտուցման չափը 58 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ II խմբի հա շմ անդ ամ ճանшչվելու դեպքում՝ 29 միլիոն ՀՀ դրամ:
Զոհվելու, անհայտ բացակայող կամ I խմբի հաշ մ անդամ ճանшչվելու դեպքում նշված գումարի ամբողջ չափից 10 միլիոն դրամը տրամադրվում է միшնվագ, իսկ մնացածը՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում: Իսկ II խմբի հա շմա նդամ ճանաչվելու դեպքում միանվագ վճшրվում է 5 միլիոն դրամը, մնացածը՝ կրկին՝ ամս шկան հա վասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթ ացքում:

Աղբյուրը https://news24hay.pro/?p=45718

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *