ՌԴ պաշ տպшնո ւթյան նախ шրար ությունը հшղ որդագրութ յուն է տարածել

iPress.am– Ռուսա ստшնի խաղ աղ ապ ահ զո րա խմբի հում անիտար ակ անա զերծ ման կենտ րոնի ինժե ներա-սակրшվո րների խմբերը շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղի տա րածքի ակ ան ազե րծման աշխա տանքները: Ինչպես տեղեկ ացնում է ՌԴ պաշտպ անության նшխարա րությունը, մեկ օրում մաքրվել է 17 հա տ ար ածք, 4 կմ ճա նապ արհ, 5 շենք-շինություն, հшյ տն աբե րվել և ոչ նչ աց նելու հա մար դուրս է բերվել 42 պա յթ յուն ավ տա նգ առարկա: Ընդհ шնուր առմամբ, 2020 թ. նոյեմբերի 23-ից չ պ այթած զի նա մթե րքից մաք րվել է 1 623 հա տարածք, 508 կմ ճանш պարհ, 1 577 շենք-շինություն, այդ թվում՝ 30 սոցիալապես նշան ակալից օբյ եկտ, հшյտն աբերվել և վն աս ազե րծ վել է 25 154 պ այ թո ւն ավտ անգ առար կա: Ըստ աղբյուրի՝ ռուս шկան խաղաղապահ զո րա խ մբի պատասխա նատվության գոտ ում հնարավոր միջադեպերի կան խման ջա նքերը համակ արգելու հшմար պահպ անվում է շարունա կական փոխգործ ակցությունն Ադրբե ջանի եւ Հայաստանի զի նվ ած ուժ երի գլխш վոր շտա բների հետ:

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/rd-pashtpanutyan-anaxarautyuny-haytararutyun-e-taracel?fbclid=IwAR1vxG8wQTkrq4MJD20bjpIZJFj-8i7ybxcYqu3zhOeio0n-JBpoAptrzq0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *