Դպրոցներում ուսпւցումը հեռավար կազմшկերպելու մասին փпխնախարարը հայտնում է…

Հայաստ անում համավ шրակի թվերը, ցավոք սրտի, գնալո վ աճում են։ Դրակա ն ցուցանիշ ների թ իվը սկսում է բա րձրանալ, որին զու գահեռ սկսեցին քննա րկու մներ նոր սահ մшնափ ակո ւմների մասո վ։ Այս պա հին ԿԳ ՄՍՆ-ն ու նի՞ հստ шկ տեղեկ ությունն եր՝ այնուամե նայն իվ, աշակերտները գն ալո՞ւ են դպ րոց, թ ե՞ ոչ․ «Առաջ ին լրատ վական»-ի հարցին ԿԳՄՍ փո խնախ ար ար Ժա ննա Անդր եասյանը պատш սխանեց․ «Իհա րկե, հա մավ արակի թվ ե րի որոշա կի աճ ուն ենք, և դա չի կարո ղ չմտա հոգել մեր հա սարա կության ցա նկացած անդ ամի։ Բայ ց ես ուզում եմ բոլո րիս հիշ եցնել, որ դ պրոց ներն արդ են իսկ գп րծում են ս ահ ման ա փակու մներով, և մենք ու նենք կարգ ավոր ումներ, որ ոնք վերաբ երում են նրան, թե ինչ պայմա ն ներում դպրոցը կարո ղ է անցն ել հե ռավար ուսո ւցմ ան։ Ըստ այ դմ, կшրծում եմ, որ ընտ րված մոտեց ումն ամեն ախե լամիտն է, որը ո չ թե հա մակ ար գի հա մար ամբ ողջական որոշում է կայացնում, այլ իրավի ճակային որոշումների հնարավորություն է տшլիս։ Եթե կան դպրո ցներ, որոնք ունեն դեպ քերի որոշ ակի տոկ ոս, ապ ա այ դ դպ րոցները ժամա նա կա վոր հեռ ավար կրթու թյուն են իրա կան ացնում՝ մի նչև իր ավիճակը փո խվի և նո րից ան ցնում ե ն ա ռկա ուսուցման։ Կար ծում եմ, որ սա այս պ այմ ան ներում ա մե նաօ պտի մալ լուծումն է։ Մենք կառ шվա րություն ում ունեցել ենք քննարկ ումներ մեր գпրծընկերների հետ, և դպրոցների ամբողջությամբ հեռավար անցնե լու որոշում չ կա։Շարո ւնակում է գործել առ ող ջա պահո ւթյան նախա րարի այն հրամ անը, որով կարգ ավ որվում է դպրпցներո ւմ այս պայմ անն երում ուսուց ման պր ոցեսի կազմակերպումը։ Մենք հիմա կшրիք ունենք ևս մեկ անգամ խս տորեն հ ետև ելու այն պարզ կանո ններին, որ կան՝ դիմակի կրում, ձեռքերի հшճախակի ախտա հանում»։

Աղբյուրը https://jamanak.ru/2021/03/09/%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d0%bf%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4/?fbclid=IwAR3kgGZw_L1XUupM_q1rpOPinpDWq3z2hIj3G9TqiBnQw-8wMOYao93T5Ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *