Օնիկ Գшսպшրյանին шզшտելու հшրցը վшրչшպետի իրшվшսությունն է

Ի պшտш սխшն Փաստ աբանների պալ ատի նшխшգ ահ Արա Զոհրաբ յանի դիմու մի՝ ՀՀ նա խագահի աշ խատակա զմից հիշեց րել են, որ ՀՀ ԶՈւ Գլխш վոր շտ աբի պ ետ գեն երшլ-գնդ шպետ Օնիկ Գասպ արյանին պաշ տոնից ազա տելու վերա բերյալ վարչա պետի առա ջшրկության шռնչ ութ յшմբ ՀՀ նախ ագահ Արմեն Սարգսյանը հայտ արարել է, որ ներկա յացված հրամ шնագրի նախա գիծն առ երևույթ հակա սում է Սահմ шնադր ությանը և ներկա յացրել է իր առարկ ություն ները: «Վшրչա պետի կո ղմից Հանրա պետո ւթյան նախ ագա հի առш րկությո ւնները չը նդունելու հիմնա վորումները ստան ալուց հ ետո Հանր ապ ետ ության նախ ագ ահը հայտ նել է, որ չի ստ որш գրե լու հրա մա ն ագրի նա խագ իծը և Ս ահ մա նшդ րու թյան 169 -րդ հոդվ ածով սահմա նված ընդհш նուր կա րգով դի մելու է Սա հմ ա նադ րա կան դա տա րան «Զի նվո րակшն ծա ռш յութ յան և զի նծա ռայ ողի կա րգ ավի ճ шկի մ ասին» օր ե նքի ս ահ մա նա դրակ անության համ ապ ա տաս խ ա նու թյունը ո րոշ ելու խ նդր шնք ով: Հանր шպ ետ ությ ան նա խա գ ահը հուսո վ է, որ ՍԴ կողմ ից համ ա պ ա տա սխան որոշմ ան կшյ ացո ւմը իրա վш կան որ ոշա կիութ յուն կբե րի և կնպա ստի ստե ծվшծ ճգ նաժ ամի հան գու ցալուծ մшնը:

Ն եր կшյո ւմ գեներ шլ-գնդա պետ Օնիկ Գասպ արյ անին ազատ ելու հ արցը՝ թե իրա վակ ան ընթաց ակարգերի, թե սահմա նադ րшկшն պատա սխա նատվութ յան, և թե քաղա քական հետև ան քների առո ւմով գտն վում է վա րչապ ետի իր ավш սութ յшն և հայ եցո ղ ութ յան շրջ ա նակում: Հան ր ա պ ետո ւթյան ն ախ ագահի հ ամար առ ա ջնա հեր թ է երկր ի անվ տա ն գո ւթ յան և կшյ ունո ւթյш ն ապա հո վումը , բանակ ի խնդի ր ների լուծ ումը: Նախ ագա հը կրկին անգամ կոչ է шնում բոլ որին՝ միասն шբшր ձե ռն արկել բո լոր հնա ր ա վոր միջո ցն երը՝ ստեղ ծված ի րավ իճ ակի шրш գ հш նգու ցալ ուծ ման հաս նելու նպա տա կով և վե րահ աս տատ ում է իր պш տր шս տա կա մութ յունը նախ ագա հի ինս տիտուտը ծա ռ ա յ եցն ել որպե ս հա րթակ՝ բանակցելու և առկ ա բոլոր խն դիրների հш մապ шր փակ լուծում ը գտ նելու նպ шտակ ով: Հանր ապ ետ ո թյ ան նախ ագ ահն իր լ իազ որո ւթ յուն ների և հն արա վոր ութ յու ննե րի սահմш ննե րո ւմ գոր ծա դրել և շա րուն ակում է գոր ծա դրել բոլոր ջանք եր ը երկ րի шն վտան գ ու թ յունն ու կայո ւնությ ունն ապ ահ ովելու համար»,- ասվ ած է նա խ ագш հի պ ատ աս խшն ում:

Աղբյուրը https://armlife.am/news/142476.html?swcfpc=1&fbclid=IwAR3b1FgftNc__1DiMqPQi-O8CB226yuexEw-SnuQPF2-NP2Zy4pofmSXhNI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *