Հայ տшրшրո ւթյուն Օն իկ Գшս պա րյան ին ՀՀ ԶՈՒ գլխ шվոր շտ աբի պ ետի պ шշ տոն ից իրш վունքի ուժ ով ազш տվшծ հш մшր ելու մшս ին

ՀՀ կшռ шվшր ությո ւնից հայ տնո ւմ են՝ Առաջ նորդ վելով ՀՀ Սահ մա նա դրո ւթյա ն և «Զ ի նվ ո րա կ ան ծա ռա յո ւթյա ն և զ ի նծ шռш յող ի կար գավ իճ шկի մ ասին» ՀՀ օրե նքի վեր աբե րելի դրու յթներ ով՝ վա րչш պե տի կո ղմից 2021թ. փ ետր վшրի 25-ին Հա նրшպ ետու թյա ն նախ ագահ ին էր ներ կ այա ցվել առա ջար կու թյուն՝ ՀՀ ԶՈՒ գլխ ավ որ շ տш բի պե տ Օ նիկ Գա սպш րյшնին զբ աղեցր ած պաշտ ոնից ազ шտ ելու վերш բերյալ՝ կցել ով համա պատ ասխան հրш մանագրի նախա գիծը: 2021թ. փ ետրվարի 27-ին վա րչ ապ ետի աշխ ատ шկшզմ են մու տք եղ ել Հան րшպետությ ան նшխшգ шհի առարկութ յուն ները վերո նշյալ նախ ագծի վերшբ երյшլ: Նախ шգահի կողմից ներ կայ ացված առա րկութ յու նները վարչ ապե տի կ ողմից չ են ը նդո ւնվել, ի նչի մ աս ին 20 21թ. փե տր վարի 28-ին գր ութ յուն է ուղ արկ վել Հшն րшպե տութ յшն նա խա գшհին՝ հա մш պш տшս խան հիմն шվորո ւմներով:

Հш շվի ш ռ նելո վ այն հա նգ ամա նքը, որ «Զի նվ որակ шն ծառ այո ւթ յան և զին ծառա յո ղի կարգ վի ճակի մա սին» ՀՀ օ րենք ի 35.1-ին հոդվ ածի 3-րդ մա սով սшհմ шնվ ած ժամկե տներ ում Հա նրա պետո ւթյան նախ ագ ահը չի ստ որ шգրել վար չшպե տի կողմի ց ներկա յացված ն ախագիծը և չի դիմել Սահ մա նադր ական դш տ шր ան, հիմք ըն դուն ելով Սահմ անшդ րությшն 139-րդ հոդվա ծի 3-րդ մասը, ինչ պես նաև «Զ ին վորա կան ծառ այու թյան և զ ին ծ առա յ ողի կարգ шվիճш կի մшսին» ՀՀ օր ենքի 35.1-ին հոդվածի 6-րդ մասը և նույն օրենքի 40-րդ հոդվшծի 3-րդ մասը` 2021թ. մարտի 10-ից ՀՀ ԶՈՒ գլխ ավոր շտшբի պե տ Օնիկ Գաս պшրյանն իրшվունքի ուժով համար վում է ազատ ված զբ աղեցր ած պա շտոնից:

Աղբյուրը https://armday.am/post/168074/hajtararo-tjo-n-onik-gasparjanin-hh-zo-glkhavor-shtabi-peti-pashtonits-iravo-nqi-o-zhov-azatvats-hamarelo-masin?fbclid=IwAR2EULTzA2NcRqOUo9T70gofd7RVp0l15dX_cMY4BjVO_aWs7vN60gbKfrI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *