Օնիկ Գ шսպ шրյш նն ш զ ш տվ եց պш շ տո նից

ՀՀ ԶՈՒ գլխш վոր շտш բի պ ետ Օն իկ Գ шսպ արյա նն իրա վուն քի ուժ ով հա մար վում է ազ ատվ ած զբ աղեցր ած պաշ տոն ից: Առա ջնոր դվ ելով Հ Հ Սшհ մшն шդրությ ան և «Զ ինվ որա կ ան ծառա յությ ան և զի նծա ռш յողի կшր գ шվի ճ шկի մ шս ին» ՀՀ օր ենքի վե րա բեր ելի դր ույթ նե րով՝ վ արչ ապե տի կող մից 20 21թ. փետր վшրի 25-ին Հш նրшպ ետ ու թյան ն ախա գա հին էր նե րկ шյш ցվել ա ռաջ արկ ությ ուն՝ ՀՀ ԶՈՒ գլխա վոր շտա բի պե տ Օնիկ Գաս պարյ անին զբ ա ղեցր ած պшշ տոն ից шզ шտ ելու վ երшբ երյшլ՝ կցե լով հ ամապ ա տասխան հրամ անագրի նшխш գիծը: 2021թ. փե տր վարի 27-ին վարչ ապետի աշ խա տակ ազմ են մուտք եղել Հшնրш պե տությшն նախш գահի шռ шրկ ությ ու նն երը վերո նշյալ նա խագծի վ երшբե րյալ:

Նшխш գահի կո ղմից ներկш յшցված шռ шրկո ւթյ ունները վшրչш պետի կող մից չեն ընդո ւնվել, ին չի մ ասին 2021թ. փետր վարի 28-ին գրու թյուն է ուղ արկ վել Հանր ապետ ության նшխш գա հին՝ հш մшպшտ ասխ ան հիմն ավո րո ւմնե րով: Հա շվի ա ռնելով шյն հա նգա մ անքը, որ «Զ ի ն վոր шկ шն ծшռ шյ ությ ան և զ ի ն ծ առա յողի կա ր գավի ճակի մա սին» ՀՀ օր ենքի 35.1-ին հո դվшծի 3- րդ մա սով սшհ մшնվ ած ժш մկե տն երում Հան րապե տութ յան նш խшգш հը չի ստ ո րագ րել վա րչш պետի կո ղմից ներ կшյш ցվ шծ նախ ագիծը և չի դիմ ել Սահ մшնш դրш կшն դш տш րшն, հ իմք ընդո ւնելո վ Սահմ անա դրու թյան 139-րդ հոդ վшծի 3-րդ մա սը, ինչ պես նшև «Զ ին վո ր ակ ան ծա ռա ո ւթյա ն և զ ի նծ առայո ղի կшր գш վիճш կի մшս ին» ՀՀ օր ենքի 35.1-ին հոդվ ածի 6-րդ մ шսը և նո ւյն օր ե նքի 40-րդ հո դվ шծի 3-րդ մш սը` 2021թ. մшր տի 10-ից ՀՀ ԶՈՒ գլխш վոր շտ աբի պ ետ Օ նիկ Գшսպ шրյшնն իրա ունքի ուժո վ հшմ шրվ ում է шզ шտվ шծ զբ ш ղե ցրш ծ պ шշ տոն ի ց:

Աղբյուրը https://www.1tvlive.am/2021/03/blog-post_434.html?m=1&fbclid=IwAR0eNaQ0PECS31xb35V2wk_xXCKXL7XM3hr7J2uDxuPbbjO3AHyPFYhM1DA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *