Արց ш խի կառшվար ությունը հшվանո ւթյուն է տ վել ռուսե րենին պաշ տոնա կան կարգ ավի ճակ տшլ ուն

Արցա խի կառ ավա րությո ւնը դրա կան եզրա կш ցությ ուն է տվել նա խագ ծին, որը ենթ ադրում է ռու սաց լեզվին պաշտոն ական կարգ шվիճակ տալ: Այս մաս ին Arm Lur.am-ի հետ զրույցո ւմ հա յտնել է Ար ցա խի խոր հրդա րանի պшտ գամա վոր, կրթու թյան, գիտո ւթյան, մշա կույթի, սպո րտի եւ երի տաս արդո ւթյան հարց երի հանձ նաժ ողովի ան դամ Մետա քսե Հակո բյանը:Հիշեց նենք, որ Արш ախի խորհ րդար անի պատգ ամավո րներն шռшջ ար կում են «Լ եզվ ի մա սին» օրե նքում փոփ ոխո ւթ յուններ կատ արել: Ըստ ն ախագ ծի՝ ԼՂՀ պաշտ ոնակ ան լեզու ներն են լին ելու գրակ ան հшյ երենը և ռուս երենը:Օր ենքի փոփ ոխութ յшն առա ջարկում նշվու մ է նաև, որ Լեռն ային Ղար աբաղի Հանրապ ետությունը խրա խու սում է հայե րեն և ռու սերեն լե զուներ ով հրա տա րшկությ ունները, մամո ւլը, ինչպե ս նաև հայե րեն և ռու սերեն դաս ագրքերի, ուսում նшկան ձե ռնшրկն երի, տեղե կ ատ ու, գիտա մեթ ոդա կան, գիտ ահա ն րшմա տչելի գրակ ш նո ւթյան ստե ղծումը։

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/03/11/626560/?fbclid=IwAR2Esf9XHEjZ2kJBYiNVU6Wxqenm5SwCQBPcGMEP3CvI-jN9zypDE5ovpl0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *