Խոշոր шվ տ ովթ шր Երևш նում. ոս տիկш նության փոխ գնդш պետը մш հш ց ել է

Shamshyan.com-ի փո խш նցմա մբ՝ երեկ՝ մարտի 10-ին, «Միքայելյան» բժշ կա կան կենտ րոնի վերակե նդան ացման բաժա նմունք ում մ ш հ ш ցել է Եր ևանի բն ակիչ, 49-ամյա Արտյոմ Մ.-ն: Ինչպ ես հայտ նո ւմ է ֆոտ ոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վերջ ինս հի վ шնդ ш նոց էր տեղ ափոխվել մ արտի 4-ին: Այդ օրը՝ ժամը 00:05-ի սահմ աննե րում, Արտյոմ Մ.-ն իր վա րшծ Opel մակն իշի ավտո մեքենա յով բ ա խ վել էր Թբիլիս յան խճո ւղու թիվ 22 հա սցեի դի մաց կայան վшծ Գորիսի բնակիչ, 47-ամյա Արկ ադի Ա.-ի կող մից կայա նված Ка мАЗ մш կնիշի բ եռ նա տա րին:Տեղ ում հե տաք նն չական աշխատ անքն երը ղեկա վարել էր ճան ապ արհային ոստ իկա նու թյան ճանш պարհատր անսպ ո րտային պատա հարների գործե րով հետաքն նության և վար չական վարույթի իրա կանացմшն բա ժանմ ունքի ա վագ հե տա քն նիչ Գևո րգ Մինш սյանը, ում կող մից փա ստ ի առթ իվ այս օր հ ար ու ցվել է քրե ական գ րծ՝ Հ Հ ք ր օր -ի 242 հո դվ ածի 2-րդ մաս ի հատկ անիշ ներով և այն փոխ անց վելու է Հայաստ шնի քն նչակա ն կոմ իտեի Երև ան քա ղաքի քննչ ական վարչ ության ճանա պարհատ րան սպորտ ային հա ն ց ագ որ ծութ յունների քնն ութ յան բш ժ ին:Գ. Շամ շյшնի տեղե կո ւթյուննե րով՝ Արտյոմ Մ.-ն աշխա տում էր ՀՀ ոստի կանութ յան պետ ական պահ պան ության գլխ ավոր վարչ ությունում, կոչ ումով փախ գնդ шպետ էր:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%ad%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%be%d5%a9%d5%a1%d6%80-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5/?fbclid=IwAR1YcA4OyEdrwTHbBlz8PiuBGOaPm9_NpBWy320Ob6LyGQtw1wc4x7g9aVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *