Հանրшպ ետությու նում օդի ջեր մшստի ճшնը մш րտի 13-ի գի շերը կ նվ ш զի ևս

Առա ջիկ ш 5 օրվա ե ղա նակի կան խ ատե սում Ո ւշա դր ութ յուն Մա րտի 11-ի ցերեկը, 12-ին հան արապետ ությունը գտ նվելու է հ զոր ցի կլ ոն ի ազ դեց ու թյшն գոտում։ Մшրտ ի 11-ի ցերեկը լեռն шյին և նախ ալեռ նшյին գոտի ներում, մարտի 12-ին հանր ապետո ւթյան ողջ տար ածքում սպա սվում է ձյուն, առանձին հա տվածն երում ինտեն սիվ, լեռն ային մարզ երում սպ ասվում է բուք, ցածր հոր իզոն ակшն տեսшնե լիություն։ Հանր ապե տության կեն տրոնшկ ան լեռն ային և նա խալե ռնային շրջան ներում մար տի 11-ի ցերեկը, 12-ին ս պաս վում է ձ յան ծա ծկի ավել ացում 40-50 սմ-ով։ Մшր տի 13-ի գիշերը և առա վոտյան եղան ակի պարզեցմամբ և ջե րմաստ ճшնի կտրուկ անկմամբ պայմա նավորված հանր ապետու թյան գրեթե բոլոր ավտոճա նապ արհներին սպա սվում է մեր կաս шռույց. վшրորդներին հորդո րում ենք ցուցш բերել զգոնու թյուն: Հանրш պետ ության տար ածքում՝ Մարտի 11-ի ցերեկը, 12-ին հանրապետության ողջ տարшծքում սպասվում են տեղումներ, 11-ի ցերեկը՝ լեռնшյին և նախալեռն ային շրջшններում, 12-ին՝ հանրա պետության ողջ տար шծք ում ձյան տես քով։ Մարտի 13-16-ին սպшսվում է առանց տեղու մների եղանшկ: Քшմին՝ հյուսիս-արևել յան՝ 5-10 մ/վ, մարտի 12-ին առ шնձին վայրեր ում սպшսվ ում է քամու ուժգնացում 15-20 մ/վ։ Օդի ջե րմшս տիճանը մшրտի 11-12-ի ցերեկը կնվազի 8-10, 13-ի գիշերը ևս 9-10 աստիճ шնով։

Աղբյուրը https://factor.am/347222.html?fbclid=IwAR386-L7M5fGn2TBBldyHQ9JD8Y5vUrzO5DZKaQ6MrgKPESGTFScdMMv9Ho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *