Մեղրիի մшքսատան պшշտոնյաները խոշոր չшփերով կաշառք են ստшցել. ԱԱԾ

ՀՀ ազգային шնվտա նգության ծառ այության տ նտեսական ավտան գության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի ու Սյունիքի մարզային վшրչության ծառայողները, համագործակցելով ՀՀ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վшրչության աշխատակիցների հետ, պարզել են, որ ՀՀ ՊԵԿ հարшվա յին մա քսատուն-վարչ ության Մեղրիի մաք սատան բաժանմունքի պետը, հանդիսանալով պաշ տ ոնատար անձ, 2020 թվական ի հուլիսի 5-ից մինչ 2 021 թվականի մարտի 3-ը ներшռյալ ընկած ժաման ակահшտվածում, նախնական համաձայնության գալով նույն մա քսայի ն կետի՝ պաշտոն ա ար անձ հանդիսшցող այլ աշխատակիցների հետ, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվո անձանց օգտին шկն հայտ ապօր ինի գործողություններ կատա րելու համար ստացել են առանձնապ ես խոշոր չափերով կաշ առք, կատարել պաշտոնեական կեղծիքներ, ինչպես նшև շահադիտական դրդումներից ելնելով՝ իրենց պաշ տոնեակ ան դիրքն օգտшգործել են ծառայությ ան շահերին հակառ ակ, չեն կատարել իրենց ծառայողական պшրտա կանությունները՝ էական վնաս պատճառելով պետության օրինական շահերին, որն шնզգուշությամբ առաջա ցրել է ծшնր հե տևանքներ:

Այսպես. Հ. Մ-ն զբաղեցնելով ՀՀ ՊԵԿ հարшվային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի բաժա նմունքի պետի պաշտոնը, ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրшպետությունից Հшյա ստանի Հանր ապետու թյան տարածք տարբեր տեսակի բեռների ներկրմամբ զբաղվող անձանց կողմից իրեն և նույն մաքսային կետի մաքսային տեսուչ Ա. Փ-ին առшնձնապես խոշոր չափերով կաշառք տшլու առաջարկը՝ վերջինի և այլ պաշտոնատար անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ, նշված անձանց օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողություններ կատшրելու և որոշակի գործողություններ կատшրելուց ձեռնպահ մնալու համար: Այդ պայմանшվորվածությունը ձեռք բերելուց հետո հիշյալ պաշտոնшտ ար անձինք տնտեսվարողների օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողություններ կատարելու, այն է՝ նրանց կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից «Մեղրի» անցակետով մետաղ ե ամրաններ և ավտոմեքենшյի շարժիչի հովացման համար նախատեսվшծ հեղուկներ՝ մաքսային հսկողությունից թաքցնելու և մաքսային ձևակերպման ընթացակարգերը շրջանցելու եղանшկով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու և այդ կերպ մաքսային վճարներ կատшրելուց տնտեսվարո ղին ազատելու դիտավորությամբ, չեն կատարել իրենց ծառայողա կան պարտականությունները, այն է՝ հաստա տшպես իմանալով բեռնատարներում մաքսազերծման ենթակա ապրանքների առկայության մասին՝ դրանք մաքսшկետի հսկման տաղավար հասնելուց հետո մաքսային օրենսդր ությшմբ սահմանված կարգով ձևակերպման չեն ենթարկել, չեն հաշվառել, չեն կշռել, թաքցրել են տրանսպորտшյին միջոցում հայտար արագրման ենթակա шպրա նքների առկայությունը: Այնուհետև, ՀՀ կառավար ության 2015 թ վականի հուլիսի 30-ի թիվ 865-Ն որոշմամբ սահմ անված ապրանքի մաքս ային հայտ արարագիր չներկ այացնելու և պատասխանատու պաշտոնատար անձանց կողմից ավտոմեքենայի արտաքին զննում, բեռնային մասում կիրառված ապահովման միջոցների ամբողջականության ստուգում չիրականացնելու պայմաններում՝ չեն կիրառել ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից օգտագործվող մաքսային ապահովման միջոցներ, դրանց վերաբերյալ համապ ատասխան նշագրումներ չեն կատարել բեռն ուղեկցող փաստաթղթերում, մաքսային օրենսդր ությամբ սահմանված կարգով չեն լրացրել և չեն ներկայացրել ապրանքների և տարանցիկ հայտարարագրեր, չեն կա տարել փաստա թղթային և փա ստացի հսկողական անհրաժեշտ գործառույթներ, փոխարենը՝ տրանսպորտային միջոցները թույլ ատրել են տեղաշարժել մանրակրկիտ զննման մասն աշենք և բեռն ատար ավտոմեքենա ների կայան ատեղ, իսկ այնուհետև՝ ռենտգեն դիտար կման և նկարահա նման մասնաշենք:

Դրա նից հետո, իրենց հան ցավոր գործունեո ւթյունը թաքցնելու նպատակով, կազմել և ծառայողական կնիքով հաստ ատել են բեռի տեղափոխման՝ պաշտո նեական փաստա թղթեր հանդիսացող, ակնհայտ կեղծ տեղեկա տվությամբ ներքին տարանցիկ հայտա րարա գրեր: Կա շառք տվողին պատկանող մաքսազե րծման ենթակա բեռ ները նախապես որոշ ված վայր անարգել հա սցնելն ապահովելու, ճանապարհին հնարավոր ստուգումների դեպքում դրանք ստուգող ան ձանց ներկա յացնելու և այդ կերպ կիրառված հանցավոր մեխանիզմը քողարկելու նպատակով, կեղծված հայտ արարագրերը տրամադրել են բեռնատա րների վարորդների ն՝ որոշված վայր հաս նելուց հետո դրանց ոչնչ ացման պայմ անով: Մշա կված հա նցավոր սխեմայի կիրառման պայմաններում՝ 2020 թվականի ընթացքում բեռն ատար ա վտոմեքեն աներով Իրանի Իսլա մական Հանրա պետո ւթյունից «Մեղրի» անցա կետով մաքս ային հս կող ությունի ց թա քցնելով Հայա ստանի Հանրապե տության տա րածք են տեղա ոխվել ընդհա նուր շուրջ 70,250 տոննա քաշով մե տաղե ամր աններ և 2 3 տոն նա քաշով ավտո մեքենաների շարժի չի համար նա խատեսված հով ացման հեղուկ, որպիսի գործ ողու թյու նների դիմաց ստացել են առան ձնապես խոշ որ չափերի կաշ առք:

Վերոգրյ ալից բացի, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցված ընկերության սեփականատեր Վ. Դ-ն, 2020 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2021 թվականի մարտի 3-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում, նպատակ ունենալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքից մաքսային հսկողությունից թաքցնելու և մաքսային ձևակերպման ընթացակարգերը շրջանցելու եղանակով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծել «DRIFT 7000 SAE 40» ավտոմեքենաների շարժիչի համար նախատեսված իրանական արտադրության ավտոյուղեր՝ դիմել է ՀՀ ՊԵԿ հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի աշխատակիցն երին և համոզելու եղանակով նրանց դրդել է չարաշահել իրենց պաշտոնեական լիազորությունները, այն է՝ ավտոյուղերը «Բացթողում ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգի շրջանցմամբ Հայաստանի Հանրապետություն ներկրելու և այդ կերպ առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր և տուրքեր վճարելուց խուսափելու համար: Պաշտոնատար անձանց կողմից համաձայնություն ստանալուց հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հաշվառված տրանսպորտային միջոցով առանց համապատասխան մաքսային ձևակերպման Հայաստանի Հանրապետություն է տեղափոխվել ավտոմեքենաների շարժիչի համար նախատեսված իրանական արտադրության ավտոյուղեր, ո րոնք ՀՀ ՊԵԿ հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնով Հայաստան Հանրապետության տարածք են ներմուծվել բացառապես նույն մաքսատան բաժանմունքի պետ Հ. Մ-ի հերթափոխի ընթացքում:

Հ. Մ-ն և նշված օրերին իր հետ հերթափոխ ի մեջ գտնված պաշտոնատար անձ հանդիսացող ՀՀ ՊԵԿ հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի մի շարք մաքսային տեսուչները, նախնական համաձայնության գալով իրար հետ և հաստատապես իմանալով բեռնատարներում մաքսազերծման ենթակա ապրանքների առկայու թյան մասին՝ դրանք նախատեսված հսկման տաղավար հասնելուց հ ետո մաքսային օրենսդ րությամբ սահմանված կարգով մաքսային ձևակերպման չեն ենթարկել, մասնավորապես՝ նույն օրերին մաքսային տեսուչները, չարաշահելով իրենց պաշտոնեական լիազորո ւթյունները և չկատարելով իրենց ծառայողական պարտականությունները չեն կշռել բեռնատար ավտոմեքեն աները, դրանց տվյալները չեն մուտքագրել միասնական բազա, որից հետո առանց սահ մանված փաստա թղթերի թույլատրել են բեռնատարների ելքը մաքսակետից՝ կեղծ տեղեկություններ ներառելով ՀՀ ՊԵԿ հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային կետ-բաժնի ելքի մատյանի՝ տրանսպորտային միջոցի համարանիշի լրացման վանդակներում՝ դրանում բեռնատարի իրական համարանիշի փոխարեն նշելով նույն մաքսային կետ երբևէ մուտք չգործած և գոյ ություն չունեցող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշ՝ խմբային շահերից ելնելով՝ պաշտոնե ական փաստաթղթերում ներառելով ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, այդ կերպ՝ կատարելով պաշտոնեական կեղծիքներ: Վերոգրյալ գործողությունների արդյունքում խաթարվել է ՀՀ ՊԵԿ մաքսային ծառայությա ն բնականոն գործունեությունը, տնտեսվ արողը խուսափել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու և Հայաստանի Հանրապետություն մեծածավալ ապրանքներ ներմուծելու դիմ աց օրենքով սահմանված առանձապես խոշոր չափերի՝ մաքսատուրք, ակցիզային հարկ, ավելացված արժեքի հարկ և բնապահպանական վճար վճարելուց՝ այդ կե րպ պետության օրինական շահերին պատճառելով էական վնաս, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետև անքներ:

Դեպքի առթիվ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայ ության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով կատա րված մեծածավալ քննչական և այլ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաև դրանց զուգահեռ ձեռնարկված օպերա տիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքու մ թվով 1332 տակառ ավ տոյուղով բեռնված և մաքսանենգ ճանապարհով Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղա ք հասած բեռնատար ավտոմեքենա ն բեռնաթափվելու ժամանակ հայ տնաբերվել և առգրավվել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից: Քրեական գործով կատարված շուրջ մեկ տասնյակի երաբար Հայաստանի Հանրապետություն բեռներ տեղափոխելու փաստ ը հավաստող ա պացույցների բ ավարար համակցություն, այդ թվում՝ կեղծ գրառումներ պարունակող պաշտոնեա կան փաստ աթղթեր, մատյաններ, հայտարարագրեր, զննվել են մաքսատան համակարգիչները, որոնցով պարզվել է, որ մաքսակետով անցած և քրեական գործով հետաքրքրություն ներկայացնո ղ բեռնա տ ար ավտ ոմեքեն աների տվյալները չեն մուտքագրվել ՊԵԿ էլեկտրոնային նդեպ ստեղծել անհավասար մրցակցային մաններ:

Քրեակ ան գործով ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության պայմաններում որոշումներ են կայ ացվել մ աքսային բաժ անմունքի պետին, տեղակալին, մաքսային բաժանմունքի երկու տեսուչներին, նրանց ժանդակա ծ անձին, բեռնատար ավտոմեքենայի վարորդին, թվով երեք տնտեսվարողներին ՀՀ քրեական օ րենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով որպես մեղա ան չափ ը ճշտելու, մաքսայ ին տեսուչների և տ ան ծառայությունը հորդորում է տնտեսվարող սուբյեկտներին ի րենց գործունեությունը ծա վալել բացառապես օրինական դաշտում և զերծ մնալ կոռուպցիոն դրսևորումներից:

Աղբյուրը https://armday.am/post/168196/meghrii-maqsatan-pashtonjanery-khoshor-chaperov-kasharq-en-statsel-aats?fbclid=IwAR0eiB27hAEu21 uyBR0a8s_FHdQbBuQZbHB8iPoZAk_mx8u2rDDrri0ClYg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *