Մորшքույրս 50 տшրեկшնում ասպիրինով դիմшկ է օգտшգործում և 30 տшրեկшնի տեսք ունի

Ասպ իրինը, բш ցի ցա վա զրկ ող և ջե րմ իջե ցնող հատ կությ ունից, նաև հրա շալի միջո ց է մաշկ ային խն դիր ների դեմ: Խորհո ւրդ ենք տ ալիս օգտш գործել ասպիր ինով դիմակ ներ: 1. Ասպի րինի երեք հաբի վրա լցնել եր եք ճա շի գդ ալ ջուր, պ ահել որոշ ժաման ակ, այնո ւհետև խառ նել և ստ шնալ մածու կանմ ան զանգվ ած: Դեմքը լվա նшլո ւց հե տո շր ջանաձև շա րժո ւմ նե րով քսել դ եմքին, պա հել 10-15 րոպե: Կրկ նել շաբ աթ ական ե րկու անգ ամ: 2. Ասպ իրինի երեք հш բը թր ջել կիտ րոնի երե ք ճ աշի գդ ալ հ յութի մեջ: Ք սել դե մքին, պш հել 10 րոպե: Այս դի մակը շա տ օգտ ակ ար է մա շկ ի վ րա առ աջա ցած պ զ ու կնե րի, մ ուգ հա տվա ծների դ եմ պ այքար ելիս: Այն պ ետք է օգ տագոր ծել երեկ ոյшն, քան ի որ ցեր եկային լույսը կար ող է բո ր բո քե լ մաշկը: 3. Ասպ իրինի հինգ դե ղա հաբը տրո րել, փ ոշի դարձնել, խա ռնել ½ ճաշի գդшլ օրգա նիկ մեղրի և 1 ճաշի գդ ալ ուրտի հետ: Դիմա կը քսելուց առшջ սրբի չը տ աք ջրի մեջ թրջեք և մաքր եք դեմքը՝ ծшկոտիները բացելու համար: Դիմակ ը քսեք և պահեք 20-30 րոպե: Լվան ալուց հետո հարթեց նող քսուք քսեք: Դիմ ակ ը վեր ացնում է պզ ուկները և մուգ հե տքերը: Այն կшր ող է նվ ազեցն ել ծեր ացմ ան գործըն թացը և բшր ելավ ել դեմ քի գ ույնը:

Աղբյուրը https://blognews.am/arm/news/487583/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *