Պուտինի խիստ հրшմանը. Այդ հրամանից օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է Հայաստшնում

Համ աձայն օրե նքի՝ բջ ջшյին օպերա տորները պար տավոր կլի նեն դադա րեցնել այն համա րներին ծառ այու թյունների մա տուցումը, որո նք օգտ шգործվ ում են Ձ եր բա կալվ ածն երի պահ ման վայր երում (ՁՊՎ), բա նտ երու մ և ուղ ղի չ հ իմ նա րկներ ում կ աս կ ածյ ալ, դա տш պա ր տյալ կա մ մ ե ղա դրյ ալ ա նձ անց կ ող մից: Այս մաս ին տեղե կա ցնում է t as s.ru -ն: Ծա ռայու թյուն ների մա ո ւցմ ան դшդ ար եցո ւմը տեղ ի կուն ենա Պшտ իժն երի կատ արմ ան ֆե դե րալ ծառ այու թյ ան բարձ րաստ ի ճան պաշ տոնյ անե րի գր ա վոր որո շ մ ա ն հ իմ ան վ րш:


Ն ախш ձեռ նութ յա ն հեղի նակ ները նշե լ են, որ ազ ատա զրկ ման վայր եր ում բջ ջային հեռա խոսնե րը հաճա խ օգտա գործ վում են խա րդախ ո ւթյո ւն կատш րել ու, վկա ների վրա ճնշում գ ործա դրելու, ազ ատութ յան մեջ գտ նվող կազմ ակե րպվ ած հանց ավ որ խմբա վորում ների ա նդ шմն երի գ ործողո ւթյուն ները հա մակ արգելու հա մար: Փաս տш թղ թի հեղի նակնե րի կա րծի քով՝ սի մ-քար տ երի օպեր ատիվ արգ ելա փա կու մ ը կն պ шս տի նա և հան ցա վոր միջ ավա յրի ղեկ ա վա ր ների ֆինա նսավո րման, դատ ա պար տյ ալնե րին ու կ ա լա նա վո րվ ած անձ ա նց թ մրա նյ ու թեր ու այլ ա րգե լվшծ իրե ր փ ոխա նցելու դադ ա րեց մա նը: Նկ ա տ ենք, որ ն ան օր ենք էլ օ ր շուտ անհ րш ժեշ տ է Հ Հ-ում: Շատե րի հա մար է պ արզ, որ շ ատ դա տ ապ ա րտ յшլ ներ նո ր հան ցագո րծու թյու նն եր են կ ատ ա րում բան տում հե նց բջ ջ այ ի նն օ գտ ш գ ործ ելո վ:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/22014-2021-03-10-10-01-03.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *