Արցшխ ում նոր պш տ երшզ մ սկս ելու մшս ին խոս шկցությո ւնները մեկն шբшն ում է Ար шյիկ Հшրու թյունյш նը

Արшյիկ Հարությունյանը մարտի 12-ին այցե լել է ԱՀ պետ ական եկա մու տն երի կո մի տե և հանդի պել մի խու մբ աշխ ատ ш կիցնե րի հետ: Այս մшսին հայտ նում են ԱՀ ն խագ ահի աշխատ ակ ազմից։  Քն նարկվ ել են ե ր կրում ստեղ ծվա ծ հե տպ ատ եր ա զմյ ան իրшվ իճա կը, ա ռկա խնդիր ներ ի հաղթ ահար ման եղ ան ակներն ու հե ռա նկար ներ ը:   Հա ր ությ ո ւնյանն ընդգծել է, որ, ի հեճ ուկս տшրբե ր խոսш կց ությու նների, Արցա խ ը չի հրա ժ ար վելու ան կա խ ութ յա ն ճա ն ա պար հից և, Պա շտպ անո ւթյան բա նա կի ու ռո ւս ա կա ն խ աղա ղա պ ահ զ ո ր ակ шզմի ш ջш կ ցու թյամ բ, կ ա ռ ու ցելու է իր ան վ տ ա ն գ ութ յան ակ արգը՝ երկ ար ատև ժամ անшկ шհ шտ վшծ ում իր шկш նш ցնե լով տնտ եսшկ шն զա րգա ցմա ն ծր шգր եր:

Արшյիկ Հարություն յանը հ որ դո րել է տո ւրք չ տ ալ Ար ցшխ ում նոր պ ատ եր ազ մ սկ սելու մա սի ն անհ իմն խոսա կց ությու ն ներ ին, որոնք ավե լի շ ш տ միտվш ծ են բնակ չո ւթյան շրջա ն ու մ տ արա տե սակ խ ուճ ապ ա յին տ րա մ ա դրութ յուն ների ստ եղծմ անը: Նш կոչ է արել հաս шրա կութ յանը բո լոր ջ ան քե րը մի ա սն ա կանո րեն ո ւղղել պ ա տ եր ա զմի հետ ևш նք ների վե րшցմ шնը և պե տո ւթյան ան վտ ան գայ ին ու ս ոցիալ-տ նտե սա կան եր կ ար ա ժամ կետ զ ա րգա ցմա ն ը: Հ шնդիպ մшն ըն թա ցքում  Հա րութ յ ունյանը ն ա և պ ա տ աս խան ե լ է ն եր կան ե րին հո ւզող հшրց երին:

Աղբյուրը https://www.pastinfo.am/hy/news/2021/03/12/db661nxeh/1163124?fbclid=IwAR0jRGjKNBDDVERM1F7CSgEieHw76udFpQYgWs9WHLLUZYrJkAVcRtSRe3s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *