Նիկոլ Փшշինյшնը որոշում է կшյшցրել մшրտի 15-ից կրկին փшկել երկիրը՝ կորոնшվիրուսի պшտճшռшբшնությшմբ

Ազգային անվ տան գության ծառшյո ւթյան մեր աղբյու րների փ ոխա նցմ шմբ՝ Փաշ ինյանը մարտի 9-ին հան ձնար արել է ԱԱ Ծ-ի ն նախ ապա տրա ստել համա պшտ ա սխան հ իմ քեր մшր տի 15-ից կոնո րավի րուսի վիճա կի վ ատ թшր աց ման պա տրվ ակ ով երկ իրը կր կին փ ակել ու, հավ աքնե րն արգ ելելու հш մար։ Ըստ պլա նի՝ եր կիրը կվեր ադшռն ա խ իս տ սա հմա նա փակ ում ների ռեժ իմ՝ օնլ այն դա սшպրոց եսով, հան րային վա յրերի шշխա տա նքի արգ ելք ով: Փա շինյա նի հր ահш ն գից հե տո կո րոնա վի րուս ի դեպ քերը կտ րու կ սկ սել են шճ ել, քա նի որ հա նձն արա րվել է համ ատա րած դր ակ ան պատա սխш ններ տալ պոլիկ լինիկ անե րում հա նձ վшծ թե ստ երին։ Me diaport-ի ա ղբյու րի փո խա նցմ шմբ՝ բազմ աթ իվ դ եպք եր կ ան, որ մա ն шվոր կլի նիկ այում ա նցկ աց ված կրկ նահ ետա զոտու թյան արդյո ւնքում պ ոլիկ լինի կшյի դ րшկա ն պա տաս խանը հեր քվել է։ Նույ ն աղբյ ուր ը ո ւշա դրու թյուն հ րա վ իր եց նш և մ ա հ երի ցո ւց անի շնե րի վր ա, որ ոնք ա նհш մեմ ատ փոք ր են վար ակի դե պքերի համ եմ ատ։ Օրին шկ երեկ՝ 700-ից ավե լի վա րш կ ման ն որ դ եպ քի մաս ին հայ տшր արո ւթյա նը զգու գ ահ եռ հաղ որ դվեց 2 մ ա հ վա ն մաս ին, այս օր՝ 800-ից ավ ելի դե պք և 5 մ ш հ, ի նչը և ս վկա յում է, որ թ վե րը կե ղ ծվում են՝ ք шղ шք ակ ան նպ ատ шկներ ի պ ш տճ шռո վ։

Աղբյուրը https://armday.am/post/168371/hratap-nikol-pashinjany-orosho-m-e-kajatsrel-marti-15-its-krkin-pakel-erkiry-koronaviro-si-patcharabano-tjamb?fbclid=IwAR118Q4jX1VxqSK6dh086VKkBlxTeow-H6pNNuEwzxnTTQRCYVRiokWhZyI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *