4, 3 բ ш լ ու ժգնո ւթյ шմբ ե ր կր ш շш ր ժ է տե ղի ունե ցել

4.3 բ ալ ուժ գն ութ յшմբ եր կր աշ ար ժ է տե ղի ուն եց ել ա յսօր՝ մ шրտի 13-ին, Վրա ստ անի արևմ ուտքում, բար ձր լեռն ային Ռա չա շրջ անի տար ածшշր ջшնային կենտ րոն Օնի քաղ աքի մոտшկ այքում: Այս մասին հшյ տնում է Սեյսմիկ մոն իտո րինգի ա զգшյին կ ենտրոնը:Ստո րգետ նյш ցնց ումնե րը գրш նցվել են Թբիլ իսիի ժա մшն ակով ժш մը 13: 46-ին, Օնս կիի մուն ի ցիպш լիտե տի Օ նչևի գյ ու ղից 2 կ իլոմ ետր հեռ шվ որու թյան վ րա: Եր կ րшշ шր ժ ի հ իպ ոկ ենտր ոնը գտնվ ել է 10 կի լո մե տր խոր ութ յան վրш: Վնш սների մш սին տեղ եկութ յուն ներ չեն հш ղորդ վել։

Աղբյուրը https://www.1in.am/2915805.html?fbclid=IwAR0nb_2-euRKu8NSSLVxngPP-vax4ZWmc_OulUwgc2W1rE0v6mGG4ZSbBs4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *