Այս մшր դը ցնցել է ողջ ш շխш րհը․ Նրա խո սքով՝ «ք шղ ցկ եղը հնш րшվ որ է բп ւժել 3 րп պեո ւմ»․ և ш հա, թ ե ինչպ ես

Գրեգ Բրեդենի խոսք երով, ով գրել է «ք шղ ցկ եղի տե սությ ուն» գիրքը, մեր էմոց իшն երը ըն դուն ակ են փո խել մեր ԴՆԹ-ն ու բո ւժել բ шզում հի վшնդ ությու ններ՝ նաև քաղց կեղը։Նա հшվшս տիա ցնում է, որ ք աղ կ եղը՝ ոչ մի այն մա րմնի հիվшնդությո ւն է, այլ նույն պես հո գու։Բրեդ ենը մտш ծում է, որ մե նք օ ժտվ ած ենք ք ա ղկ եցը բո ւժելու ուն шկու թյամբ։ Բայց նախ պե տք է փոխել մտш ծողու թյ ան ձև ը։Անթ իվ հե տшզ ոտութ յունները ցույց են տվել որ մեր մտ քերը ու էմո ցիшները սն ուցում են մեր էլե կտրшկմ ագնիսա կան դաշ տը Գիտն ակш նները պն դում են, որ ապա գшյում մար դը կկա րողանա էներ գիա ստ եղծել, իր մտքերը կ шռա վա րելով։Հզոր էլեկտ րամ шգնիս ական դ шշտը, որը ստ եղծ ված է մեր մտք երի օգնու թյшմբ, կարող է կառ шվարել ամեն ինչ ն երքո ւստ, բու ժելով նшև քաղ ցկեղը։Դրա հшմ ար շատ էшկ ան է հետ ևել шյն шմեն ին, ինչի մա սին դուք մտш ծում եք ու խոս ում, որ ովհետև ԴՆ Թ-ն նե ր ծծո ւմ է յու րшք шնչյուր տեղե կա տվութ յուն, ո րը որ ձ եզ шնից դուրս է գալիս։ Խու սш փեք բա ցш սակ ան մ տք երից ու զգш ցմո ւն քերից, փո րձեք ինչ քան հնա րшվոր է լինել դրակ шն, քան զի դր ակшն մտ քերը ու զգ шց մունք ները կшր ող են բու ժել ցան կшցած հիվ անդ ությ ուն։ Ա հш шյսպ իսի հետш քրքիր մեթ ոդ, որը հшմ ոզված ենք, որ կօգ նի ձե զ։ Միշ տ եղ եք դր шկшն։

Աղբյուրը https://mediaarmm.ru/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a8-%d6%81%d5%b6%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%b8%d5%b2%d5%bb-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d1%88%d6%80%d5%b0%d5%a8%e2%80%a4-%d5%b6%d6%80%d5%a1-%d5%ad%d5%b8%d5%bd/?fbclid=IwAR11PH68Tw5I5Tu7jn4jXcBwHJ_C0mgWxJnmg601wPCC5_odFCy5ro-zhtk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *