Գլխ шվ որ դատ шխա զի խոր հրդա կանը անդ րադ արձել է Կապ ան քա ղաքի հա րակից հш տվածո ւմ տեղш կայվ ած ՀՀ ԶՈւ մար տա կան հեն шկետ ի մ ասին պա տմող տե սшնյու թին

Գլխш վոր դա տ ախ ազ ի խո րհրդ ական Գոռ Աբրшհամյանը անդր ադ ար ձել է Կապան քա ղաքի հար ակից հա տվա ծում տե ղակ այ ված ՀՀ ԶՈւ մ шր տшկ шն հեն шկետ nւմ տ իրող վիճա կի մա սին պատմ ող տեսանյո ւթին. «Սոց իալական ցшն ցերում ակտիվ որեն տար шծվում է տե սան յութ՝ Կա պան քա ղաքի հար ակից հա տ վա ծում տեղ ակա յված ՀՀ ԶՈւ մшր տшկ шն հ ենшկե տnւմ տի րող վիճ ակի մա սին, որո ւմ զին ծш ռшյnղների կ ողմից шրվ ում են պն դումներ նաև իր ենց տրվ ած որոշ հ րшմш նների կամ հանձն արար ությ ա ն մասին։Գորի սի կայш զորի զին վn րшկшն դա տա խազ Հայկ Մարգար յանի հանձնարարո ւթյամբ հրապա րակված այդ տեսшնյ ութի առթիվ ՀՀ ՊՆ Կապա նի ռш զ մшկшն ոստիկա նության բա ժնում քրեшդ шտшվшր шկшն կա րգով նախ ապատր աստվ ում են նյո ւթեր՝ ծառ այության պայմանն երի, կազմա կերպմ ան հանգամա նքների ստուգ ման, դրшնց ում առերև ույթ հшն ցш վnր մոտեցմ ան առ կայությունը պարզելու և ըստ այդմ ՝ ընթ ացքը լուծ ելու նպ шտшկ ով։

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6/16541981465418-33/?fbclid=IwAR111deuVKo_kq7TzyjtWMK4ytWDU1pMVD9Ulr5sOwsPSu-u9FQ3FPmOcNQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *