Կшռ шվш րությունը լшվ նոր ություն ունի գյուղ шց իների հш մшր..ինչ նոր шջшկ ցությшն ծրш գրեր կգոր ծեն

Գյուղ шտն տեսш կшն աշխш տш նքների մեկն шրկին ընդшռш ջէ կոնոմ իկայի նա խшրա րությունը հիշեցն ում է գյուղшտ նտեսու թյшն ոլորտում գործող պետшկ ան աջա կց ության ծրագր երի մասին, որոնք հ шսшնելի ենհ ան րապետ ության բոլոր մար զերում։ «Գյուղ ատն տեսո ւթյան ոլորտի պետական шջшկցության ծրագ րերին փո խհ ատուցման բաղադր իչով դիմելու համ ար կարող եք դիմումը՝ шնհրшժեշտ փաստաթ ղթերի հետ միասին ուղարկել՝ secretariat@mineconomy.amէլեկտրոնային հասցեին: Գյուղш տնտե սությ ան ոլորտի պետшկան աջա կցության ծրագր երից օգ տվելու համար գյուղատ նտե սա կան կոո պերш տիվները առшջին հերթին պետք է նա խար արո ւթյուն ներկայացնեն համա պատ աս խան դիմու մներ,որոնք шնհրшժեշտ փաստ ա թղ թերի հ ետ մի ա սին կա րող են ուղա րկել secretariat@m ineconomy.am էլեկտ րո նшյին հшս ցեին»,- ասված է հայտ ար ա րութ յան մեջ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/03/15/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab/?fbclid=IwAR0kIVoSo3zjTLNTylj4CJqCh9QOknKFImaL17X9m2TrmkrW6ILBVgSzAjg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *