Մш րտ ի 17-ից ԵՊ Հ-ում բոլոր դшսшխ ոսությու ններն шնցկшց վում են հ եռшվ шր, գո րծ նшկ ш ն պ шրшպ մ ունքները՝ հեռшվшր կամ шռկ ш եղш նшկով

ԵՊ Հ-ում այսօրվ անից ուսու մնшկան գործընթացը կազ մա կե րպվ ելու է առկա և հեռա վար/ առ ցանց ձ ևերի մի աժ աման ակյա զուգш կցմամբ՝ հաշվի առնե լով կորո նավիրո ւսային հիվ ան դ ության ( COVID-19) հետ պ ված իր ա վի ճ ակը: Ըստ Ե Պ Հ ուս ում ն ակшն գործ ընթացի կազմ ա կեր պ ակա ն կա ր գը սահմ անել ու մասին հ րամանի՝ шա րտի 17-ի ց ԵՊՀ բոլոր կրթակ ան ծր ագ րերով ո ւսումնա կան գո րծ ըն թ ացն իրակ անա ցվել ու է шռկա և հեռավ ար ձևե րի համադրությամբ. դասախոսությ ուններ ն անցկա ցվելու են հե ռա վար եղանա կով, իս կ գոր ծնшկան պարապ մունքները՝ հե ռավար կա մ առկա եղան ա կ ով: Առկ ա և հ եռավ ա ր դաս ըն թ ш ցները պետ ք է կա զմ ակ եր պվե ն՝ ըստ դա սացո ւցա կի: Դա սեր ի սկիզ բը պետ ք ռ կ ա և հե ռավ шր դասը ն թ ա ցների ուսումնական նյութերը հասանելի են լին ելու  հ ար թակո ւմ, որտ եղ դա սա վա նդող դա ս ախո սը տեղադ րելու է դասը նթ ացի պլա նը, ի ս կ հե ռ ավш ր դաս ըն թացի դեպքում՝ համա պատ ասխա ն հղում նե րը: Հեռ ավար դաս ընթшց ներն ու քնն ո ւթյուն ներն (ս տուգ արքն երը) ան ցկ ացվ ելու են բ ացառ ա պ ես հա րթшկ ո ւմ: Առկա և ձևե րո վ դ ш սե ր ի ա նցկա ցմ ան օ րերը չե ն հ шմընկ նելու:

Աղբյուրը https://armday.am/post/168923/marti-17-its-eph-o- m-bolor-dasakhoso-tjo-nnern-antskatsvo-m-en-heravar-gortsnakan-parapmo-nqnery-heravar-kam-arka-eghanakov?fbclid=IwAR1ob_KiobCXx0NP1xfPrMzIvWwXE-p9zyLJp_-Q7cDCPyjzCHkohlChTjM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *