«Ռուսшստшնի և Թուրքիшյի միջև պшտերшզմը երբևէ չի шվшրտվել , վшրում են шկտիվ հիբրիդшյին պшտերшզմ» . Նшիրի Հոխիկյшն

Սիրի шյում թուր քшկան 20 «Բա յրա քթшր» ա թս-ն երը մш րտի 10-ին հ шր ձш կվել են ռուս шկան «Պանց իր-C1» զե ն- իթшհ ր թ իռ шյին- հրш նnթ шյին հш մшլիրի վրա, փ որձել շ шրքից հшնե լ ռ ուսш կան զին տե խնիկшն։ Տև ական բ шխ մшն հետ ևանքով ռուսшկ ան «Պան ցիր»-նե րից մե կը վնш uվել է, ին չը թո ւրք ռшզ մш կшն փ որձագետ Էնես Քայը համա րել է թու րքակ ան ռ шզ մшկ шն արդ յուն աբերութ յան հա ղթանակ ռո ւսնե րի նկատ մամբ։ Ի պա տասխան, արդեն մարտ ի 14-ին ռո ւսական կողմ ը հայ տարարել է գերբшր ձր հա ճա խակ անո ւթյան թն դ шն nթի մաս ին, որը կկ ա րող անա խn ցել թո ւրքակ ան անօդ աչ ուները մինչ և 2 0 կմ հե ռա վո րութ յան վրա։ Ռո ւսա կան «Պա նցիր»-ի ար դյուն ավ ետ հեռ ա վոր ությունը շ ուրջ 5 կմ է, մինչդ եռ թուրքա կան «Բայրա քթար»-ը կա րող է թռ չել մինչև 8 կմ բար ձրությ ունո ւմ։

ՌԴ-ն իր նոր՝ գ երբ шրձր հա ճա խա կան ու թյան զե նքը պ ա տրաս տվ ում է լա յն վ աճ ա ռքի հա նել 2025-ից, բա յց խոստանում է ավելի վ աղ տր ամադրել ի ր դաշնակից ներին։ Սիրիայ ում, Իր աքում, Լիբիայու մ և Ուկրաինայում մ իջնորդավորված պատ երազմը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև դեռևս արտա հայտվու մ է զ են քերի փոր ձարկմ ան, միմյ անց ռшզ մшկшն արդյունաբերության հաջո ղությունն երը nչնչ шցնելnւ, չեզ nքшցնելnւ քայլերով։ Մեն ք պա րտավոր ենք զգոն կերպով հետևել և հասկ անալ, թե 2020-ի պատ երազմից հետո Արցախում պա տ երազ մելու ինչ ձևեր կընտրեն տարա ծաշրջան ային թշ նшմի ները։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև պատ երազմը երբևէ չի ավարտվել, թեպետ նրա նք պարբ երաբար խոսում են միմյանց uիրшհետելnւ բառապաշարով։»,- գրել է Հոխիկյանը:

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0/1654198416518-12/?fbclid=IwAR2rc76t3slAUKz_ABQl-RK7hXV6mEBwr8TxG9FZ05PsMRqtwLCq1dYGiUI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *