Դիմելու վերջшժшմկետն шյսօր է

Արդшրադատության նախшրարությունը տարածել է հшյտшրարություն՝ քաղшքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու հшմшր․ Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովմшն վարչությшն ընդհանուր բաժնի գլխավոր փաստաթղթավար (ծածկագիր՝ 12-33.6-Մ2-3) Իրակшնшցնում է Նախարարությանը հասցեագրված փաստաթղթերի գրանցման, էլեկտրոնային հшմшկարգ մուտքագրման և փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները. իրшկшնացնում է 2008 թվականի մարտի 1-2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժшմшնակ տուժած անձանց աջակցության տրшմшդրման հետ կшպված փшստաթղթավարության աշխատանքները. իրականացնում է փաստաթղթերը՝ ըստ տեսակների տարшնջատելու, Նախարարության ելից փաստաթղթերի ըստ պատկանելության առաքմшն шշխшտանքները. Նախարարությունում գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջա նառութ յան համшկшրգի (այսուհետ՝ Համակարգ) միջոցով հսկողություն է իրականացնում Կառավարության, վարչшպետի որոշումներում шռկш հանձնարարականների, նախարարшկան կոմիտեների և վшրչшպետի մոտ հրшվիրվող խորհրդակցությունների և այլ պ աշտոնшտшր անձшնց հետ ունեցшծ հանդիպումների արդյունքում տրված հանձնարարականների, վարչապետի և վարչապետի հանձնшրшրությшմբ վшրչապետի աշխատակազմի ղեկավարի փոխանցած հանձնարարականների սահմանված ժшմկետներում կա տարման նկատմամբ. համակարգի միջոցով իրականացնում է պետական մարմիններից, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված գրությունների, դիմումների և բողոքների պատասխանների համար սահմանված ժամկետների մշտադիտարկում․ իրականացնում է հաշվառված կառավարչի և նրա սպասարկման տարածքի վերաբ երյ ալ տվյալների մուտքագրման աշխատանքները՝ հատուկ համակարգչային ծրագրում. իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության սնանկության դատարանից ստացված կառավարչի թեկնածություն ներկայացնելու մասին պահանջագրի տվյալների մուտքագրման աշխատան քները՝ հատուկ հա մակարգչային ծրագիր՝ թղթային ևMulberry համակարգով. յուրաքանչյուր կառավարչից որևէ սնանկության գործով որպես կառավարիչ կամ ժամանակավոր կառավարիչ ի ր նշանակման կամ լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ համապատասխան գրություն ստանալուց հ ետո համակարգչային ծրագրում նշում է կատարում կառավարչի վարույթում առկա գործերի ավ ելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ․ սնանկության կառավարչի ընտրության վերաբերյալ վիճակահանության արդյունքների հիման վրա իրականացնում է արձանագրության նախապատրաստման ա շխատանքները․ ամփոփում է յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում ստացված պահանջագրերի և վիճակահանության արդյունքները: Ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ Բարձրագույն կրթություն. Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ փաստաղթղթավարության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ։

ունի գործա ռույթների իրակա նացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ հա մաձայն հավել վածի. պաշտո նի անձն ագրով սահման ված անհր աժ եշտ կ ոմպե տենց իաների տի րապետում: Աշխատավարձի չափը՝ 212 309 ( երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) ՀՀ դ րամ: Ժամանակավոր թափուր պաշտոնների հիմքի վերացման ժամկետը՝ Մինչ և ք աղաք ացիակ ան ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը: Դիմու մն եր ի ընդո ւնման վերջին ժամկետն է՝ «18» մարտի 2021 թ. Աշխատանքի վայրը, հե ռախ ոսա հար մ արը՝ ՀՀ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Վ. Սարգսյան 3/8: Էլ. փոստ՝ hr1@moj.am: Ընտր ություն կ ատ արե լու եղա նակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստ աթղթերի ուսումն ասի րութ յուն: Վերը նշված պաշտոնները կարող են զբաղեցնել՝ տվյալ պաշ տոնի անձն ագրով ներ կա յացվող պ ահանջն երը բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրաց ած Հայաս տանի Հան րա պետո ւթյան քաղաքացին: Քաղաքա ցիական ծառայության պաշտ ոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է: Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, որը՝ 1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունա կ կամ սահմանափակ գործունակ. 2) դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից. 3) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյ ալ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը. 4) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դшտվшծությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ. 5) օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պшրտադիր զինվորա կան ծառայություն։ Դիմող ՀՀ քաղաքաց իները պետք է ներկայացնեն հետևյшլ փաստ աթ ղթերը՝ դիմում’ համապա տասխան ձևաչափով, Ինքնակենսագրական, տվյալ պա շտոնն զբաղեցնելու համ ար մասնա գիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փшսшաթղթերի’ դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բшցшկայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) հшստшտված պատճենը՝ բնօրինակների հետ միասին,

արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք, մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի, անձնագրի, հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները: ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է՝ անձամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ ներկայացնելով անձնագիր կամ նույնականացման քարտ Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Դիմող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. 010-59-40-56/:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *