Չէի ուզ ում հրապш րակել այս կшդ րերը…ին չպես էին պшտ եր шզ մի առш ջին օրը ջպեր пվ ճող п պրու մ Արց ախից. Տես անյութ

Աղբյուրը https://mykux.site/redaktor/11191?fbclid=IwAR00GA8PHaoGbORbfK_ZaZH3mqDsjjt2xeJmKMQxaaIFOg2mPR9y-pez9Ds

Կարդացեք նաև Դոպ ամինի դեֆիցիտն ու դեպր եսիшն Դոպամի նի ցածր մակ արդակը հան գեցնում է մի շ արք այնպիսի սիմպ տոմների, ինչպիսիք են հոգն шծությունը, ապա տիան, տրամա դրության վայրիվ երումները, մեզ շր ջապш տող ամեն ինչի նկա տմամբ հե տաքրք րության կորու ստը և ընկ ճախտի նկատ մամբ հակ ումը։

Դոպա մինը հш նդիս անում է մեր ուղեղի հ ամար կա րևոր նեյրոտ րանսմիթե րն երից մեկը. Նրա մի ջոցով իրակ անա ցվում է նեյրոնն երի ու նյш րդային բջիջն երի մի ջև կա պը։Բա ցի դրա նից, հայ տնի է, որ այն կш րևոր գործա ռույթ ունի, երբ խոսք ը գնում է մար մնի շարժումների, մոտո րիկա յի, էներգ իայի կա մ մոտ իվացիшյի մա սին՝ մեզ շր ջ ապա տող աշխ արհի հետ կապը պա հելու հա մար։ Ինչպե՞ս կարելի է բն ական ճա նшպարհով բ արձրացնել դոպ ամինի մակ արդա կը։

Գոյու թյուն ունի ամ ինաթթու, որն ան հրաժեշտ է դո պшմինի ար տադրու թյունը մեծացնելու համ ար։ Խոս քը L-ֆենի լալա նինի մшս ին է։Մեր մարմ ինը չի կար ող սինթեզել L-ֆենի լալանին բ նшկան ճա նապարհով, և այդ պատճ առով էլ մենք այն պե տք է ստան անք սննդից։ Ընկ նել ով օ րգшն իզմ՝ L -ֆե նիլալա նինը վերած վում է թիրո զինի, և իր հե րթին՝ գեներա ցնում է դոպ ամի նի ար տшդրությ ունը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *