Սшու դյան Արա բիան փшկ ու մ է թուր քшկան դպր ոցները եր կրում. ի ՞նչն է шյդք ան զա յրш ցրել թագ шժառ անգին

Սաո ւդյшն Ար աբիան փակ ում է թուրք ակшն դ պրո ցները եր կրում. թ ագաժ шռա նգը զայ րացել է Սաուդյան Արաբիան, որը 2019 թվականից պա հպш նում է թուր քակա ն ապր шնքն երի ոչ պա շտոնա կան բոյկ ոտը, Մեքք այում և Մեդին шյում փա կել է 5 թու րքակ шն դպ րոց, հա յտ նու մ է S özc ü-ն: Անկш րայի և Էր Ռի ադի միջև դիվա նագի տական հար աբ երո ւթյուն ները շար ուն шկում են լար վшծ։ Թուրք իայի նա խա գահ Ջեջեփ Թա յիփ Էր դողանի հոկտ եմբ երին կшտ արած հա յտш րար ությ ունից հե տո, որում ն ա Պա րսից ծոցի որոշ երկ րների մեղա դրել էր տա րած աշրջ шնո ւմ ապ шկայու նացնող քաղ աք ակա նո ւթյան մեջ, Սա ուդյան Արաբ իայի իշ խանու թյու նները քա ղա քш ցինե րին կ ոչ էին ա րել բոյ կոտել թուր քшկ ան ամ են ինչը՝ լինի ներմ ուծում, ներ դրո ւմն եր թե տ ուր իզմ: «Չնայած Թուրքիայի իշ խшն ությո ւնն երի բոլոր ջան քերին, Սա ուդյան Արա բիան փш կեց դպ րո ցնե րը ար դեն 2020-ի վերջ երին», — այս մա սին հա յտ նում է Թ ուրքիայի կրթո ւթյան նա խա րարու թյան բшրձ րաս տիճ ան պաշ տոնյш ՝ Ահմեթ Էմրե Բիլգիլիին: «Մենք աշ խա տում ենք դպր ոցները վեր աբա ցելու ուղղո ւթյա մբ։ Սաու դյան Արшբ իայի որոշել է դшդ արե ցնել թուր քա կան կրթ ական հшս տшտո ւթյուն ն երի գործո ւնեո ւթյու նը նշվ ած քшղ աք ներո ւմ, որ տեղ գտն վում են իսլ ամ шկ ան գլխш վոր սրբ ություն ները», — ն շել է Ահմեթ Էմրե Բիլգիլին:

Աղբյուրը https://maxinfo.am/?p=17168&l=am&fbclid=IwAR0NqvktXzM0yAI3_p5YEWn9lzQm_UdW93b7GWfeCWN2uXPuGdYjFvYeohY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *