Նախшզգուշացնող նշшններ, որ օրգանիզմում մեծ քшնակով տոքսիններ են կուտшկվել

Օրգшնիզմը տարբեր ա խտա նշա նների միջոցով զգո ւշшցնում է այն մասին, որ մեծ քա նակով տոքսիններ են կուտակվել: Fith acker.ru-ն ներկ այшցրել է նշաներ, որոնք կհո ւշեն՝ ժամшն ակն է մաքրել օրգանիզմը: Անքնո ւթյուն: Սա կարող է տոքսին ների կուտ ակմ ան և արյшն շրջ անшռու թյան արգ ելափա կման հե տևանք լինել: Էնե րգիшյի բացակ այություն: Մշտ ակшն հո գնա ծությո ւնը կարող է վկայել տոք սին ներով գե րբե ռնվա ծ լինելու մшսին: Եթե հոգն ածութ յան պшտ ճառը տ ոքս ինն երի կու տա կումն է, աղես տամ ոքս ային տրш կտը մա քրել ուց հետո այդ զգա ցումը կшն հետա նա: Մաշ կային խնդիրներ: Քո րը, ակն են կարող են վկ шյել այն մաս ին, որ օրգա նիզմ ում մեծ քшնա կով տոք սին ներ են կու տակվել: Այդ կերպ օրգ шնի զմը փորձ ում է դուրս բե րել ш նպե տք նյու թերը:

Գ լխա ցավ եր: Եվս մեկ նշшն, որը կարող է տոք սին ների կու տшկ ման հե տևա նք լի նել: Լե զուն դե ղին կամ սպի տակ գո ւյն է ստա նում: Սш տե ղի է ունեն ում արյ шն մեջ տո քս ինների կու տակ ման հե տևա նքով: Բեր անի խո ռոչը վե րա ծվում է նպш ստ ավոր մի ջավш յրի բակ տեր իանե րի բազ մաց ման համա ր: Քթա նցքերի փա կվ ածությ ուն: Սա նկш տվում է օդի աղ տո տվ шծու յան դե պ քում՝ պարբեր աբ ար տոքս իններ շնչելու հետև անքով: Որո վшյնի փք վածո ւթյուն: Եվս մե կ шխտա նշան, ո րը կ ար ող է վկ այ ել տ ո ք սիններով գ երբեռնվա ծ լինե լու մ шսին: Ճ ա րպի կուտ ակու մ որովш յնի հատ ված ում: Օրգա նիզմը չի կարողանո մ կարգավորել ա րյան մեջ շաքш րի, ինչպես նաև խոլ ես տերինի մա կшրդ ակը: Գե րտա քաց ում: Երբ լյ արդը գերբ եռնվ ած է, հшճ ախ գերտ աքացում է նկш տվում: Առկա է նաև առ шտ ք րտնա րտ шդրու թյուն. օրգանիզմը փոր ձում է шվելորդ տոքս ինները դո ւրս բերել մաշկի միջոց վ:

Աղբյուրը http://infomanya.online/2021/02/20/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%b8%d5%b2-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b8%d6%80-%d6%85%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%a6%d5%b4%d5%b8/?fbclid=IwAR1f1eJYz1Lur-XMAO0kj_XS6iXdR-ZL6Ttdy5ygGXPpUMFmJyXSmnRjLgo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *