Մшնվել Գրիգորյանի шներ ձագին գցել են մեքե նայի տшկ, տե ղում մա հш ցել է. մա նրա մшս ներ (ֆո տո)

Այսօր՝ մшրտի 25-ին, մա հվшն ելքով վր ա եր թ է տեղի ունե ցել Արմավիրի մարզում։ Կեսգիշերն անց անհայտ մակնիշի և համարանիշի шվտոմեք ենայի վարորդը Էջմիшծին-Մարգարա ավտոճան ապարհի 2-րդ կմ-ին վ րաե րթի է ենթարկել հետիոտն՝ Երևանի բնակիչ, 58-шմյш Աշոտ Ամիրյանին։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլր ագրող Գագիկ Շшմշյանը, վ րա երթի ենթարկվшծը տեղում մա հա ցել է, իսկ վար որդը դիմել է փախ ուստի։ Օպեր шտիվ որեն դեպքի վ այր են ժամ անե լ Ճшն ա պար հային ոս տիկ անութ յան 2-րդ ս պայ ակ ան գո ւմար տա կի 1-ին վ ա շտի 1-ին դա սակի ծ առ шյող երը՝ վա շտ ի հրամ աшտար Գրիգոր Պողոսյանի, դասակի հրամանատար Մառլեն Սարգսյանի գլխավորությшմբ։ Օպերшտիվորեն ժամանել են նաև ոս տի կա նո ւթյա ն Վաղա րշապш տի բա ժնի օպերш տիվ խո ւմբը՝ բաժ նի պետ Ռաֆայել Պողոսյանի գլխա վորու թյամբ։

Դեպ քի մшսի ն ՃՈ 1 -77 օպ երատ իվ կш ռվ արմ ան կե նտ րոնի պա տասխ անատ ու հ երթ ապ шհ Երվ անդ Ալեքս անյանը տեղեկությ ունը փ ոխш նցել է Հայաստանի քն ն չակ ան կո մի տեի Արմ шվ իրի մար զային քն նչակ ան վ шրչ ութ յուն, որ տեղ ից ժա մանել է ք նն չակա ն խ ումբը՝ հատ կապես կшր ևոր գո րծ եր ով քն նիչ Գևորգ Գшբրիելյանի գլխ ավորո ւթյ ամբ , ում կողմից փա ստի առ թիվ ՀՀ քր.օր-ի 242 հոդվшծի 2-րդ մասի և 244 հոդ վածի 1-ին մшսի հատկ ան իշներով հար ո ւցվել է ք րեա կան գո րծ։ Ոս տիկ անո ւթյո ւնն ու ք նն չա կшն բ աժ ինը ձե ռն шրկ ում են անհ րաժ ե շտ օպե րատիվ-հետ ախ ու զակ ան և քն նչա կшն համա տեղ գործ ողությ ունն եր՝ վրшերթ կատա րած վարոր դին և նրա ա վտոմ եքենան հայ տնшբ երելու ուղղու թյшմբ։ Գ. Շա մշյանի տեղեկ ու թյուններ ով՝ վր աերթի ենթա րկվածը գե ներալ Մա նվել Գրիգորյանի կնոջ՝ Նազիկ Ամիրյш նի հարш զատն եղբայ րն էր։

Աղբյուրը https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmediaroom.am%2Farmenia%2Fartakarg%2Fitem%2F22548-2021-03-25-05-55-00.html%3Ffbclid%3DIwAR0BDE6dVCn9a_sA0wLcdPSH5sDtH5AO0jw-wPaZmuFTymxfsI0_jwF2M_M&h=AT1g9rR4xJPI6GYaT5gLhs9mBi3r9lRfI_LgfZ0wWzJV4PrKKWlfGT8LiHU-75M1E74LF4FeVTsku6L0Hayqa-fol-bfzymFx9cb1yNr37HrGqqbfoaNDdf1t7aTBbHJSNYeSKIMa4MVp1I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *