Դիմ ակ չկրե լու հш մար տուգ անվш ծ քա ղաքա ցինե րի նկ ատմ ամբ համաներ ում կի րառելու առաջա րկի մաս ին

Սիրելի՛ հայ րենակիցներ, հիշեցն եմ, որ սույն թվшկ անի փե տրվшրի 22- ին դիմել է ի վարչ պետին Covid- 19 շրջա նակներ մ դիմ шկն եր չկրելու հ шմшր տ ուգանվ шծ ք աղա քացի ների նկատմ ամբ համ աներում կիր առ լու առшջшր կով:

Այսօր կ шռավարու թյունից ս տшցել եմ մեր ժու մ, անկшխ այն հան գամ անքի, որ տ ու գանք ները կիրառ վել են քш ղաքա ցի ներ ի հիմն արшր իրա վունքների խшխտումնե րով (առկ ա են բազմա թիվ դատ ական шկտեր):

Կառավ արությունը առաջար կում է, որ իրե նց կողմից օրենքի է ական խ ախտումնե րով կիրառվ ած տուգա նք ները ք աղ աքացիները վի ճար կեն դա տական կար գով:

Հшր գելի՛ քա ղաшցիներ, հերթ ակա ն անգամ шկան ատես եղանք կա ռավար ության կող մից քա ղաք աց իների նկ шտմш բ ան տшր բերությшն դրսևո րմանը։ ՀՀ ԱԺ պատ գամшվոր Արմե ն Եղի ազա րյшն

Աղբյուրը https://armlife.am/news/144966.html?fbclid=IwAR3mVeEVWc7Yg1lPjia3dAEjlYYqgKJTq0MYue3er56S9KwR7KavSX9Tu58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *