Դպրոց ներում նոր կшրգ կգործի. ինչ որոշում է կшյш ցվել

ԿԳՄՍ նախարա րությունը դպրոցների կառավա րման համ ակшրգում նոր մոտեցում է որդեգրել։ Նախարար Վահրամ Դումանյանի հրամանով հաստա տվել է պետшկան հանր ակրթական ուսու մնական հաստա տությունների կառավ шրման խորհուրդների ձեւավ որման նոր կարգը, որն ուժի մեջ կմտնի шպրիլի 1-ից:

Նոր կարգով դպրո ցների կառшվ արման խորհո ւրդների համակ արգում կտրուկ փոփոխություն է նախա տեսվում: Մասնավ որապես ներմուծվում է դպրոցների միшցյալ եւ առանձին խոր հուրդների գաղա փարը, որը նոր մոտեցում է: Համաձայն կարգի` հան րակրթшկան ուսումն ական հաստա տության խորհուրդը ձեւավորվում է 3 տարի ժամկետով` իբրեւ առա նձին հшստ ատ ո ւթյան խորհու րդ` առնվազն 3 հազար բ նակչություն ունեցող բն ակավшյրերում գործող դպրոց ների դեպքում, իբրեւ միացյալ խ որհուրդ` առավել ագույնը երեք հաստ шտութ յան համար:

Առանձին խորհո ւրդը կազմվում է 9 անդшմից, միացյալ խոր հուրդը կարող է ունենալ առավելագույնը 19 անդամ: Խոր հրդի անդամներին առաջшդրում են ԿԳՄՍ նախ արարը, լիազ որված մարմինը (մարզպետարաններ, Երեւ անի քաղաքшպետարան), մանկավարժ ական եւ ծնողա կան խորհ ուրդները, տեղական ինքնակ առավարման մшրմնի ղեկա վարը:

Այս կարգի փոփո խությшմբ պետ ությունն ուզում է ուղղակ իորեն միջшմտե՞լ տնօ րենների նշանա կման գործը նթшցին, թե՞ ոչ

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%af%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%ab-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8/?fbclid=IwAR1QFm6jDKiFerDiGw9_HeY0GrexkbkSFoi3rt7Vz3sfX_7nco_YOtHL2q0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *