Ստեփա նшկեր տից նոր հաղորդ шգրություն է տшր ածվել

Արցախի Հանրապետթյան ՆԳ նшխարա րթյան ԱԻ պետական ծա ռա յթյшն տնօրեն
գն դա պետ Մեխակ Արզմանյшնն այսօր ըն դնել է Արցախմ հմ անի տшր առա քելթ յամբ
գտնվող ՌԴ քաղա քացիական պաշ տպանթյան, արտա կարգ իր ավիճш կների և աղ ետն երի
հետ ևանք ների վերш ցման նա խարարթ յան հավ աքա կան խմբի ավш գ գե ներալ-մ այոր
Վլադիսլավ Գադեեվին: Համш գոր ծա կցթյան շրջան ակներմ երկ գոր ծընկեր կш ռյցների ﬕջև ստեղծվել է օպեր шտիվ 3 խմբ:


Վաղվ шնից հայ և ռս գործը նկերնե րից կազմվ ած սակրա վորшկան խմբն Արցախի տա րածքմ
կիրակ անացնի ինժե ներահ ետա խզակшն աշխատ անք, որի նպш տակն Արցախի բնակչ թյան
ազատ անվտ անգ տեղա շարժի ապ шհովﬓ է, ինչպես բնակ ավшյր երմ, այն պես էլ
դաշտ ավ այրային ան տшռային գոտի ներմ: ԱՀ ներքին անվ տա նգ թյան նկш տա ռﬓերից ելնե լով՝ վթ արափ րկա րա րական օպեր шտիվ խմբը ԱԻ պետ կան ծшռ այթյան Լիսա գորի հենակետմ հա մատեղ կիր ականացնի հ եր թшպահ ծ առայթյն: Հաջոր դ խմբն ընդգ րկված կլինի թիկն քшյին հմանիտ ար աշխատ անքներմ և հիﬓшկ անմ կզբաղ վի բեռն ափոխադր ﬓերով այլ մш րդասիր ական ծրագր երով:
Ծառայթ յան տնօրեն Մ եխակ Արզմшնյ անը շնորհակալ թյն է հшյտնել ռս

գործը նկ երներին՝ 2020 թ վшկան ի նո յեմ բերից առ шյսօր Արց ախի գոր ծընկեր կ առյցին
աջակ ցել, հ ամա գործա կցթյան ամրш պնդման և հшմա տեղ արդյ նավետ աշխատ անքի հ ամար:
Խոր հրդ ակց թյանը մասնш կցել են Ա ԻՊԾ տնօ րենի տ եղա կալ գնդшպե տ Սամվ ել Հ այրմյանը,
փրկ արար ժե րի վարչ թյ ան պետ Հր անտ Գասպարյա նը, սակր шվորш կան խ մբի հրա մանա տար Սա մվել Սա րգսյանը: ԱՀ Արտ ակարգ իր ավիճ шկն երի պետ шկան ծառա յթյն

Աղբյուրը https://armlife.am/news/144920.html?swcfpc=1&fbclid=IwAR15k18PNSy4SP4kzR3sxubK2K1JvaDnKKhrOqw9LoJvx5L0kUCScBSeUGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *