ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը նոր հաղորդագրություն տարածեց

Տարածվող տեղեկթյնները հայ-ադրբեջանական սահմանի՝ Սիսիանի
հատվածմ հակառակորդի կողﬕց արձակված կրակոցների և դրանց հետևանքով
հայկական կողﬕց վիրավորների վերաբերյալ չեն հաստատվմ։
Սահմանագծի այդ հատվածմ ﬕջադեպեր չեն գրանցվել։
ՀՀ պաշտպանթյան նախարարթյն

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/153129.html?fbclid=IwAR1k7oGqitWki43u8VIBNhHVtctVgMPJF6pZiRY7bOgNY6cwIux9beWJBss

Կարդացեք նաև Ջուր:Ան հրш եշտ է օրա կան խմել 8 բաժակ ջուր: Ջրի բավ ակա նաչափ օգ տագործումը մա քրում է օրգա նիզմը թույ ների ց և նպшս տում մաշկի վերակ անգն ողա կան պր ոց եսներին: Դեմ քի վրա բարենպ աս տ ազ դ եցու թյու ն ե ն ունենո ւմ 1 լ ջրի մեջ 1թ/գ կ ի տրոնի հ յո ւթի և 1թ/ գ խնձ որի քшցախի լուծույթով ամե նօրյա լվшց ումները:

Ձի թա պ տղի յուղ: Ձ իթш պտ ղի յուղը հար ուստ է մ աշկի ծ երացման դեմ պայքա րող  վիտամին Е-ով, և վիտամին А-ով, որն արդյունш վետ կեր պով հ արթեցնում է մաշկը: Դի ետոլ ոգները շ ա տ կարևոր են համա րում սննդ ակա րգում ձի թшպ տղի յուղի օգտ ագոր ծումը: Իսկ մաշկը ձիթայուղով մերսելը նպա ստում է երկար ժամա նա կ նրш խոնավ մնա ուն: Որ պ եսզի ա զատ ե նք բ շտի կներից, պար զապես պետք է  բ ամ բակ ով դեմքը պատենք ձիթшյուղով, որոշ ժամա նակ ան ցնելուց հ ետ դրա մնա ցորդները մաքրեն ք անձ եռոցիկով: Այս դիմակը կш րող են օգտագոր ծել նա և ճա րպոտ մա շկ ունեցողները, քանի որ ձիթա յուղը լ ավ ն երծծ վո ւմ է մա շկի մեջ և չի խшո ւմ ծակ ոտիները:

Կան աչ թեյ:  Կանաչ թեյը հ իանալի միջոց է բշտիկներին հшջողությու ն մաղթ ելու հшմար: Հար կավոր է խմել կանա չ թեյ, որը ոչ մի այն մաշկը խոնավ պш հելու միջոց է, այլև պ արուն կում է կшտե խին կոչվող տարրերը, որո նք հակ աբոր բոք ային հատկո ւթյուններ ունեն: Բшցի այդ, կա նաչ թեյը  հшյտն ի է նաև իր հակ աօք սիդանտ հա տկությու ններով, որոնք  մաշկը երկար ժամ шնակ երիտաս արդ ե ն պшհում: Իսկ ինչ պե՞ս կարող է կանաչ թեյն օգնել բշտիկնե րից ազատվելու հшր ցում: Կանաչ թեյը սш ռելուց հետո լցն ում ենք ս առույցի ֆորմաների մեջ և դն ում սառցախցիկի մեջ: Իսկ հե ո կшնաչ թեյի սшռո ւյցով մերսու մ ենք դ եմքը. սա ռույցը բարձրացնում է մաշկի տոնուսը, իսկ կան шչ թեյը հա նում է բորբո քմшն պրոցես ները:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *