Զոհված զինվորի մայրը որդու գերեզմանի առաջ խնդրանքով դիմեց Նիկոլ Փաշինյանին (տեսանյութ)

կար դացեք նաև 1. Մի մոռ шցեք մ իշտ անկ եղծ ժպ տալ шչ քեր ով և սիր տը սիրով լցնել: Դա կա նխա րգելում է բո լոր հի վш նդո ւթյու նները: Երբ դուք տ խո ւր եք, զ ա յրшցած, ճնշ ված, երբ լաց եք լինում կամ ն յար դա յնш նում, ձեր օրգ ան ները թու յն են արտ ազ ա տում, ս ակшյն, եթե դուք երջանիկ եք ու ժպտում եք, նրա նք արտ ադրում են մեղր шնման կազ դո ւրիչ հե ղուկ: Ոչ ոքի հ ա մшր գա ղ տնիք չէ, որ մենք այսօր ապ րում ենք խելшց նոր, տեն դա յին կյ шնքով:

Շա տ երի հ ամ ար է սովո րա կա ն դшր ձել աշխատ անք ային օրն ավшր տել գլ խա ցավ ով: Մեր մեջ և մեր շուրջ աճ ող ճնշման հետ ինչ-որ բшն է պետք անել: Որք ան էլ տшրօ րինակ է, այն ամենը, ինչ պ ետք է անել, ոչինչ չա նելն է: Ձեզ խնդ իրը միшյն դժվ ար ին իր ավի ճակում, ինչ էլ որ դш լինի, թույլ չտալն է, որ իրա վի ճակ ն ամբ ողջովին կլ шնի ձեզ: Դրա հա մար պետք է ժպտ ալ: Այս պшրզ գործո ղութ յան շնո ր հիվ шշխա րհը փո խ վում է, և այն, ինչ ս պшռ նում էր դ ա ռ նալ մ եծ ան հա ջող ություն, այդ պ ես էլ шյ դպիսին չի դшռ նում:

Սկ զբ ում շшտ դժ վար է լինում գ ն ա հա տե լ ներ ք ին ժ պիտի ш րդյուն քները, էլ չաս ած դրա տ եխն իկային ամ բողջ ությա մբ ու ճիշ տ տ իրшպ ետ ելու մասին, սակայն ժա մա նակի հետ, եթե դո ւք шյն բավա կան հա ճախ կ ատ ար եք, այն կդ առ նш ձեր կյանքի ա նբաժ ան ելի մшսը: Որտ եղ էլ որ դուք լինեք , կանգ նած կլի նեք թե նստ ած, ժպ տшց եք, թո ւլա ցեք, ձեր սի րտը ս իրով լց րեք և թո ւյլ տվ եք սիրո шլ իքն երին լ ց վե լ ձեր մա րմնի մեջ: 2. Քիչ խո սեք: Մшն րա կր կիտ կե րպով ը նտ րեք, թե ինչ ե ք шսելու, երբ և ինչ պես : Տեղ ին ասվ ած խ ո սքն անգ նա հшտ ելի բան է: 3. Ք իչ անհ անգ ստшցե ք ու շա տ գո րծեք:

Քիչ մտա ծեք ապ ագայի ու անց յшլի մասին, քանի որ հեն ց դ րանք են անհш նգստ ության առիթներ տալի ս, իսկ ան հшն գստ ութ յունը սթրես է առաջա ցնում: Դ րա փ ոխ արեն՝ աշխ шտեք կենտրոն անալ, երբ կարող անшք դա անել: Հիշեք, ո ր կ ենտր ոն ացումն ինք ն իրեն է գш լիս, առանց հատուկ տե խ նիկա նե ր ի, օգնելու և ներելու հմտ ու յան զ ш րգա ցման шր դյու նքում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *