ՌԴ-ն բшց ահшյտել է նոյեմբ երի 9-ի պш յմшնшգրի գաղտ նի կե տերը. 1. Շո ւշին և Հшդրո ւթը կшն ցնեն…

https://www.youtube.com/watch?v=kZ28ZzmQHuE

Աղբյուրը https://hayinfo.am/2021/03/28/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%82-9-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-1-%d1%88%d1%83%d1%88%d0%b8-%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d1%80%d1%83/?fbclid=IwAR1_AaMx_6NIAbpAsO9NpbFi8yPtCgSpAaD3G8V9P8TknPVALkWNujmvWSk

Կարդաց եք նաև Ո՞ր մթերք ներն են հարուստ սպի տակ ուցներով: Անշո ւշտ, առաջինը մտքին գալիս է ձուն: Եվ դա ճիշտ է. խ աշած մեկ ձուն պար ունակում է 6 գ սպիտ ակուց: Բայց ամեն օր ձու ուտել հնար ավոր չէ: Cosmo-ն ներկ այացնում է ևս 4 մթերքներ, որոնք հար ուստ են սպիտ ակո ւցներով:

1. Հունական յոգուրտ 100 գ յոգուրտում պա րունակվում է 10 գ սպիտ ակուց: Հուն ական յոգու րտը կարելի է ավ ելացնել աղց աններին:

2. Դդմի սե րմեր 100 գրամ դդմի սերմերը պարու նակում են 23 գ սպի տակուց: Այն կարե լի է ինչ պես՝ առա նձին ուտել, այնպես էլ՝ ավելացնել աղ ցաններին:

3. Նուշ 100 գ նուշը պարուն ակում է 22 գ սպիտակուց: Այն պարու նակում է նաև մեծ քանակ ությամբ վի տամին E:

4. Վարս ակի փաթիլներ 100 գ վար սակի փաթիլներ՝ 20 գ սպիտ ակուց: Հրաշա լի նախ աճաշ, որը հարո ւստ է նաև հակա օքսիդ անտներով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *