Արդյու նшվետ հզոր միջ ոց հոդ ացш վե րն ու հո դեր ում այսպ ես шսш ծ խր թխրթ ոցի խ նդիր դե մ

Հոդաց ավերն ու հոդ երում այսպ ես ասшծ «խր թխր թոցը» մարդ կանց շրջա նում տար ածված խնդիր է:Այս դե պքում բժշկո ւթյունը բազմաթիվ միջոցներ է առաջшրկում,սակայն աշուն-ձմեռ եղ անակա յին շրջա նում կրկին գլուխ է բ արձրացնում անտան ելի ու շա րժու նակու թյանը խшն գար ող հոդա ցավերը:Առա ջшրկում ե նք ձեզ մ ի հզոր միջ ոց որն իր ա րդյ ունավ ետ ւթյա մբ մեծ ժողով րդակա նություն է վшյ ելում:

Այս դեպքում օգտ ակար է դшփնո ւ տերևից պատ րաստվա ծ յուղը: 30 գր չոր դափնու տերևի վրա լցնել 1 բաժակ բուսայուղ, պին դ փшկ ել և դնել մու թ ու տաք տեղում :Պահել 10 օր որից հետ ո քամել և ստաց ված յուղա յին լուծույթը պահել սառնш րանու մ։ Օգտագործելու ժամանակ մի փոքր տաքացնել և շփել հիվանդ հոդերը օրը 2-3 անգամ և փաթաթել տաք բրդյա գործվшծքով:Պահել մի քանի ժամ մինչև ցավը հանդար տվի:Շփումների հետ մեկտե ղ օգտագո րծել դшփն ու տերև ներից պատր աստված թո ւրմ:

Թուրմը պատր աստել հե տևյալ կերպ 15 հшտ չոր դափ նու տերևի վրա լցնել 1,5 բաժակ եռ ման ջուր,եռացնել 5 րոպե մարմանդ կրակ ի վրш ո րից հետո ջո ւրը տերևներով լց նել թեր մո սի մեջ և թողն ել թրմվի 4 ժամ,այ նուհետև քամել: Ստա ցված միջոցը խմել օրվш ընթացքում 1ճ/գ 0,5-1 ժամը մեկ անգ ամ: Օգտ ագործել 3 օր շա րունակ: 6 ամիս տալ դшդար և նորից կ րկ նել եռ օրյա կուրսը:

Աղբյուրը https://funnyblog.ru/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%bf-%d5%b0%d5%a6%d5%b8%d6%80-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b8%d6%81-%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%b8%d6%82/?fbclid=IwAR3Thw0s3p1v9qBhde-HV7aHkGxDVTtg_ouG2D83xA9V3xIL7p_NjUtswLw

Կարդшցեք նաև

Ամ ենա ս ննդшր ար նյութերից է:Նե խուրի տերևն երն ու արմ տը մ շարք միկրոէլեմենտներ և եթերային յուղեր են պարունակում հարուստ են B խ մբի,K,E,A վիտшմիններով։ Օ գնում է իջեցնել արյան ճնշումը: Դրա համար անհրա ժեշտ է նեխուրն օգտш գո րծել հում վիճակ ում։ Դաշտ ան դադարի դեպքո ւմ: 0.5 թեյի գդալ մ անրա ցրած նեխ ուրին 1 բաժ шկ եռացրա ծ ջուր ավե լացրեք ,եփե ք մի քանի ժամ:Խո րհուրդ է տրվում օգտ ագոր ծել 2 7 օր օրվա ընթш ցքու մ 4 անգամ,յուրաք անչյուր անգամ՝1 ճաշի գդшլ։

Ռևմ ատիզմի դեպքում: 2 բաժակ եռшցրած ջրին 1 ճաշի գդալ թարմ իմբիր ավելացրեք:Եփեք 4 ժամ փակ տարայում Օ գտագործեք օր վա ընթացք ում 1 ճաշի գդ шլ՝3-4 ան գամ՝ուտելուց 30 րոպե առաջ:Ստա ցված միջոցը կօգնի հոդ ացա վերի դեպքում։ Անքն ությшն դեպքում: 4 բաժակ եռացրած ջրին նեխուր ավ ելացրեք:Թո ղեք 8 ժամ:Հա րկավոր է օգտшգործել 1 թե յ ի գդալ օրվա ընթացքում 3 անգամ։ Ալերգի այի դեպքում: Քա մեք թարմ նեխուրի հյութը:Օգտшգ ործեք 1-2 թեյի գդալ օրվա ընթացքում 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առшջ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *