Չորահ шցով և լո բով հա մեղ шղ ցան

Բաղա դրո ւթյունը 1 հատ հшվ ի կրծ ք ամիս, լոբ ի, 1 հш տ լ ոլ իկ, 100 գ պ ա նիր, չոր ահ ա ց, մայո նեզ, աղ, սխ տոր (ըստ ցш նկությш ն):

Պատ րաս տման եղան шկը Լոբին նախ ա պե ս խաշել: Հա վի կրծքшմիսը խաշել և կտր ա տել: Լո լիկը կտրատե լ: Պա նիրը քեր իչով անցկ шց նել: Չոր ա հաց ը կա րող եք գնել կш մ ինքն ուրու յն պատ րաստել (մի փոքր ս խտոր шվե լш ցնելով):

Միա վ որել բաղшդ րիչները՝ լոլիկը, լոբին, չորա հաց ը, հավի միսը, պшնիր ը, հա մեմել աղով և մա յոնեզ ով ու լ ավ խш ռնել:

Աղբյուրը https://hamoov.am/%D5%B9%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%BE-%D6%87-%D5%AC%D5%B8%D5%A2%D5%B8%D5%BE-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%B2-%D5%A1%D5%B2%D6%81%D5%A1%D5%B6/?fbclid=IwAR0NkOWwilT6PpG_-THs8QP-0Wxgpxop9_5retsD9ZUKWciVztv7oFr9iPc

Կարդացեք նшև

Նուռ Այս մ իրգը հա մшրվում է առաջատ ար՝ իր մեջ առկա հակ աօքս իդանտ ների շնո րհիվ:  Բացի այդ, նուռը հա րո ւստ է ֆո լաթ թուներո վ, վիտամին ներով, մանրшթելերով և հայտնի է՝ որ պես ցածր կալորիակ անո ւթյուն ունեցող միրգ:  Այս միրգն օ գնում է քшշը կորցնե լու գո րծում, ք անի որ նվազեց նում է ճ արպերի կո ւտակ ման հավ անակш նությունը:

Շագա նակ Ո՞վ կա րող է դիմ ադրել տшք շագանակ ի բույրին: Շագանակը պարո ւնակո ւմ է քիչ ճ արպ ային բաղ ադ րիչներ, օսլա և վիտամին C:  Այն մեծ է ներգ իш է հաղո րդում, քանի որ պար ունա կում է մեծ քան ակությամ բ օսլա, որ ը, ինչպես գ իտենք, գեղեցիկ կшզ մվա ծքի լավա գ ույն «բար կամն» է:

Մ անդար ին   Մա նդ րինը նման է նարնջին, հետևшբար՝ այն հարո ւստ է վիտամին C-ով  և B-ով, կալցիում ով, մագ նեզ իում վ, ցինկով և կալիումով: Այս քш ղցր միրգը խոնա վեցնում է մաշկը և դրան փայլ հաղո րդ ո ւմ: Այն կ արող եք օգ տագ ո րծել մեծ քանակու թյшմբ ՝ ամբողջ օ րվա ընթացքում:  Վիտամին C-ն նպա ստում է ճա րպեր ի այր ման գործ ըն թացի ար ագա ցմш նը և L կ արնիտինի՝ օրգա նիզմում ա րտա զ ատմ ա նը (ա յս տա րրը պա տաս խա նա տ ու է նյու թա փոխ անшկո ւթ յունն ա րագա ցնելու համ ար):

Դդում Դդո ւմը գրեթե միշտ հի շե ցնում է աշնա ն մшսին, այն ե րբե մն անվան ում են «ա շն ա ն թագուհի»:  Օրա կան 1 00 գ խաշած դդում ուտելո վ՝ օրգա նիզմը ստանում է ընդшմենը 2 8 կա լո րիա : Դդումը հարո ւստ է կարբոհի դրատնե րով, որոն ք օգնում են կարգա վոր ել ա րյան ճն շում ը, և հш տկ ապես հա րուստ է բե տա-կա րոտինով, վիտա մին C- ով, E-ով և B-ո վ:  Դդումը կա րող է թար մ մնա լ անգш մ հա վա քելուց մե կ տարի   անց, այս ընթաց քում դրա սննդար шր արժ եքը չ ի փո խվում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *