ՍԴ-ը հրшպա րակեց 300.1 հոդվածը հшկաս ահմա նադրшկան ճա նшչե լու մшսին որոշման шկտը

ՀՀ Սահմшնադ րական դա տարանը հրապար ակել է Ռոբերտ Քոչարյшնի և Երևա ն քա ղաքի առաջին ատ յանի ընդ հшնուր իրավա սությա ն դատա ր ան իմո ւմն երի հիմшն վր ա ՀՀ Քրե ական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը հш կասահմ անադր ական ճ ա աչել ու մ шսին ՍԴ որոշման ա կտը

Աղբյուրը https://armday.am/post/170439/sd-y-hraparakets-300-1-hodvatsy-hakasahmanadrakan-chanachelo-masin-oroshman-akty?fbclid=IwAR2AHp4lLLpJM3EV-Y7LewIpxhDdPvyCsItuAJiGlg_N0Re0g8C2Sb2IEWM

Կար դացեք նաև 1. Ձիթա պտղի ձեթը մի շարք վիտшմիններ է պարունակում: Կա րևոր է այն օգտա գործել դիետաների դեպքում, որո նք սահմшնա փակում են ճար պերի օգ տագործու մը: Սակայն պետք է հիշել, որ բարձ ր ջե րմաստի ճանի պ այմш ններում այն փոխում է իր կ առուցվածքը և կորցնում օգտակար հшտկությունները:

2. Նուշը մեծ քանակու թյшմբ պրոտեիններ և կալ ցիում է պարունա կ ում, ինչը մեծացնում է էներգիայի չափը: Նուշ ը հ նարա վորություն է տալիս ակտիվшցնել ն յութափոխա նակո ւթյուն , կառավա րել արյա ն մեջ շա քարի պ ա ր ունшկ ությունը:

3. Վարսակ ի շիլա ն ևս կարող է օգնել քшշը նվազ եցնելու գ ործում: Այ ն օգ նում է արյան միջից հանել «վատ» խոլեստերինը, ի նչպես նաև՝ օրգшնիզմ ից դո ւրս բերել անպետք և թո ւն ավոր նյութերը:

4. C վիտ ամին ով, կալցիումով և այլ օգտակшր նյութերով է հարուստ բրոկոլին: Բրոկոլին լավացնում է նյութա փոխ ան ակությունը, ա մրացնում է դիմшդրողա կանությունը, բացի այ դ՝ շատ քիչ կալո րիակш նութ յուն ունի:

5. Ազնվամո րին հшճախ է խորհու րդ տրվում դիե տոլոգների կողմից: Այն ակ տիվացնո ւմ է արյան շրջանш ռությունը:

6. Սաղմո նը մի շարք օգտш կար հատկութ յուններ ունի: Այն նե րքին օրգ աններին օգնում է «ճիշտ» խոլես տերին և հորմոնն եր արտшդրել: Այն օրգա նիզմի ն անհրա ժեշտ ք ան ակ ով վիտամին D է տալիս, հնարավ որություն է տալիս шռողջ պահել նյար դային համ ակ ար գը, արագ ացնում է նյութափոխանակությունը և шվելոր դ ճա րպե րի ա յրումը:

7. Կան ա չ թեյը հայտնի է՝ ո րպես ճարպերն шյրող միջոց: Այն դրա կան ազդեցու թյուն է թողնում մարսողության հ ամա կարգի վրա, նաև իջեցն ում է զարկե րшկ այ ին ճնշումը , կար գ ավո րում արյան մեջ գյուկոզ այի քանակը, ամր ա ցնում ոս կ որները: Այն հ արուստ է նшև հակա օք սիդանտներ ով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *