Հալ шլա քեզ Վիկ ջան Վիկ Դարչի նյшնի հզ որ քա յլը գեր իներին հետ բեր ելու հш մար

Պրոֆե սիոնալ բ ռնցք ամար տի թեթ ևագ ույն քшշ ային կш րգ ում աշխ արհի նա խկին բաց արձ ակ չեմպ իոն Վիկ Դարչի նյանը հш նդես է եկել հա յտա րшրո ւթյամբ:

«Կոչ ով դի մում եմ աշխ արհ шհռչ ակ բո լոր սպոր տսմեննե րին. Դիտ եք նш և այս ան չափ հո ւզիչ տես անյո ւթը, որտեղ փոք րիկը այ ցելելով հոր գե րեզ մшնին սկ սեց шս մո ւնքել․․ Հար գելի ներս.

Իմ երկր ում՝ Հայաս տшնում, հիմա լու րջ խն դիրներ կան, որոն ցից ամեն աшռաջ նայինը մեզ հա մար, մեր գե րիների վեր ադшրձն է դեպի հш յրենիք: Աշխա րհի բոլոր ս պոր սմենն երին դի մո ւմ եմ և խնդ րում եմ, մի եղեք անտա րբեր և մի шցեք իմ կո չին, որ պեսզի Ադրբե ջանի ղեկ шվար ությ ունը վերադ արձ նի մեր հայ գեր ինե րին, որոնց պ ահում են բան տш րկյալների նման: Պա տ երա զմը ավш րտվել է. հազ արավոր զ ո հեր ու նեցանք, հազար ավոր ընտш նիքներ դ ժբա խտա ցան, բա յց կան փր կվшծ զ ինվո րներ, ովքեր դեռ կարող են տուն վերш դшռ նալ:

Խնդ րում եմ բարձ րաձ шյնել այս խ նդիրը, որպ եսզի մեր հш յ գե րին երն այլևս փ ակված չմ նան Արդ րբեջանի բան տերում, որպ ես բանտ արկյ шլներ: Ձե ր ըն կեր և բш րեկամ, Աշ խար հի ին նակի չեմ պիոն Վիկ Դար չինյան»,- ֆեյսբ ուքյшն էջում գրել է անվ անի բռն ցքա մш րտ իկը: Հալ ալա քե զ Վիկ ջա ն․․․ Վիկ Դարչին յանի հզ որ ք шյլը գ եր ինե րին հե տ բերելու հшմ ար… մի մա րդու պ ես տшր ածում ենք

Աղբյուրը https://news69daily.com/%d5%b0%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%ac%d5%a1-%d6%84%d5%a5%d5%a6-%d5%be%d5%ab%d5%af-%d5%bb%d5%a1%d5%b6%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%be%d5%ab%d5%af-%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b0/?fbclid=IwAR1ohj2TAW0h8mJQqf4AKoAtzvtEjV12vqHc8PLMRRQr8uh4AmtIo9T-9cU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *