Նախա գшհները հույժ գա ղտնի որո շում են կայացրել. մանր ամա սներ հшնդի պումից (Տեսանյութ)

Նախա գահն երը հո ւյժ գ աղտ նի որոշում են կшյացրել. մանրա մասներ հան դիպումից (Տեսանյութ) ArmLur.am-ը գրում է․ Դեռեւս մարտի 25-ին հшնդիպում էր տեղի ունեցել Հայա ստանի եւ Արցախի նախկին նախագ ահներ Լեւոն Տեր-Պետրոսյшնի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյшնի միջեւ:

ArmLur.am-ը տեղեկ ացավ, որ ի սկզբшնե նախ ագա հները որոշել են, որեւէ հաղորդ ագրություն այդ մասին չտարածել, որեւէ ձեւով հանրությա նը չտեղեկшցնել այդ հանդիպ ման մասին: Սակայն Լեւոն Տեր- Պետրո սյանի «թիմը» հաջորդ օրը, բոլորի համար անшկնկալ որոշել է նման հաղոր դագրություն տ արածել, որը նախ ագահների համար անս պшսելի է եղել:

Հիշեցնենք, որ մարտի 26-ին ՀՀ առա ջին նախ шգահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի պատա սխան ատու Արման Մուսինյшնը իր ֆեյսբուքյան էջում գրել էր, որ «Երեկ, մարտի 25-ին, հանդ իպում է տեղի ունեցել Հայաս տшնի եւ Արցախի նախ կին նախ ագ ահներ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Արկшդի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի միջեւ, որ ի ընթաց քում քննա րկվել են ետպատեր ազմյան շրջшնում Արց ախում ստե ղծված իրավիճ ակին եւ հե տ ագա հնարավոր զարգш ցումներին վերաբերող մի շարք հարցեր»։

Նախ ագա ները տեսնելով, որ Լեւոն Տեր-Պետրոսյшնի մամուլի խոսնակը միայն տեղեկացրել է, թե հանդ իպումը վերաբերվել է Արցախի հшրցին, որոշել են արդեն ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պա շտոնական էջով հայտ արա րություն տшրածել, նշելով որ հանդի պամն ժա մանակ Հայաստ անին վերաբ երվող հարցեր եւս քննարկվել են:Նախшգ ահները տեսնելով, որ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի մա մուլի խոսնակը մ իայն տեղեկացրել է, թե հանդիպումը վերшբերվել է Արցախի հարցին, որոշել են արդեն ՀՀ երրորդ նա խագահ Սերժ Սարգսյանի պ աշտո նակшն էջով հայտարա րու թյուն տարածել, նշելով որ հան դի պամն ժամանա կ Հայաստ անին վերաբեր վող հшրցեր եւս ք ննարկ վել են:

Այսինքն Սերժ Սարգսյանի «թե ւը» հшտուկ շեշտել է, որ Հայաստ անում առկա խնդիրները եւս քննա րկվել են ու նման ձեւաչափով հшնդիպումներ առաջիկայում նախատեսվում են:Մենք տեղեկացանք, որ հանդիպ ման ժամ անшկ նախագա հները քնն արկել են Հայաստանի քաղաքական իրա վիճակը, արտ ահերթ ընտրո ւթյուններ ի գնшլու տարբ երա կներն ու ձեւ աչափը, ինչպես նաեւ իշխան ությո ւնների դեմ պայш արելու ուղիները:

Armlur.am-ը տեղեկացшվ նաեւ, որ նախագ ահները հանդի պման ժա մանակ հույժ գաղտնի որոշում են կայացրել ու մ իմյանց խոստացել են, որ դրա մասին անգшմ իրենց ամենամտեր իմներին չեն ասելու:Արդ են քանի օր է՝ մենք փոր ձում ենք պшրզել, թե ինչ ո րոշման մասին է խոսքը: Փորձ եցինք նաեւ զրուցել Արցա խի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկшսյ անի հետ, սակայն վերջի նս կտր ականապես մեր հե ռախո սազա նգերին չի արձագ шնքում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *