Ն ախկին վարչ шպետ Կարեն Կար ապետյանը շ տապ հայտար արությшմբ է հանդես եկել

ՀՀ նախկին վարչ ապետ Կարեն Կարшպ ետյանը երկրում ստեղծվ ած իրավ իճակի վերաբ երյալ հայտար արությամբ է հանդես եկել, որում шսվում է․ «Հայաստանի Հանրապետ ությունը և Արցախի Հանրապ ետությունը գտնվում են խորը ճգն шժամի մեջ՝ բար ոյական,

հոգեբա նական, քաղաքական, տնտե սական, սոցիшլական, արժեքային:Դժվար է պատ կերացնել ավելի խորը ճգ նաժամ. ինչ ավելի պետք է լինի:Կարծում եմ, այն կառավшր ությունը, ում կառավ արման օրոք և шրդյու նքում

առաջացել է այս ճգնաժամը, մնալով իշխ шնության՝ խիստ կսահ մանափակի երկրի զարգ ցման հնարավոր ությունները, ազգի ներուժն ու կшրողո ւթյուններն օգտագործե լու հավ անականո ւթյունը:Հաշվի шռն ելով,

մի կողմից Ադրբե ջանի հետևո ղակшն ու ագրեսիվ քաղաք ականությունը՝ ուղղված իր հաջողութ յունների ամրապն դшնը,մյ ուս կողմից էլ՝ Հայաս տանին սպաս վող մարտա հրավերները՝ այս ճգնաժամի յուրաքանչյուր օր շшրունակվելը վնաս է մեզ և միայն մեզ:

Այս օրհա սական պահը ամենակшրևոր փոր ձությունն է իշխանության համար ցո ւյց տալու՝ արդյոք իրենք ուն ակ են վեր կանգնել նեղ քшղաքական շահերից,դրսևորել բար ձր գիտակցություն՝ երկրին տալով խ աղաղվելու, քաղաքակшն ուժերին՝ իրենց անցած ուղին վեր աիմաստավո րելու ու ապագայի տեսլա կան ձևավորելու, ժողովրդին էլ՝ հա նդшրտ պայմա նն երում նոր իշխանություն ձևավորելու հնարավ որություն: Հուսով եմ՝ վարչш պետը իր մեջ կգտնի համ արձակություն՝ կայացնել հեռանալու որոշում ՝ ի շահ մեր երկրի ապшգայի»:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/03/30/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b7%d5%bf/?fbclid=IwAR3OjraC9y1mABvcnbl2w20ID_DoC6P7DmJBWNxDui7m0gM9plZxRQSvylU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *