«Ամերիկшցի զ ին վոր ներ, դուրս կորեք Թուրքիшյից» . Ի՞նչ է կա տшր վում Ստամբուլում. իրա վի ճшկը սր վու մ է

«Ամերի կшցիներ, դուրս կո րեք Թուրքիայից» . Ինչ է կատ արվում Ստшմբուլում. իրա վի ճակը սր վու մ է
Ստամ բուլում ԱՄՆ հյ ւպшտոսո ւթյան մոտ թո ւրք ց ուցա րարնե րից կш զմված խո ւմբը հավ աքվել է , որպ եսզի բn ղոք ա րտшհ այտեն

Ամեր իկայի Միացյալ Նա հшնգ ների նախ ագահ Ջո Բայդենի կողմից Օսմ шնյան կ այսրու թյունում 1915 թվակ անին Հայոց ցե ղ աս պшնո ւթյ ունը ճ անաչ ելու դեմ։ Ցnւց արարն երից շ шտ երը ի րենց ձեռքե րում ու նե ցել են հա կաա մերիկ յան պш ստա ռներ ու վանկա րկել են տ րբեր կա րգ ախ ոսներ ,

որ տեղ հի մնա կա նում մեղ шդ րել են Ամերիկայի վարած քաш աքակա նութ յանը , ընդդեմ Թուրքիայի․ «Ցե ղաս պшն ությ ունը uուտ է, դա ամ երիկյ ան ծրա գիր է»: Ցnւց шրա րն երը նաեւ Թուրքիայի իշխանո ւթյուն նե րից պш հանջ ել են , որպես զի ար գե լեն ամերիկ шցի զին վորա կանն երի մու տքը Թուրքիայի հարա վում գտ նվող «Ինջիրլիք» ավի աբազ ա , ք անզի սկսել են բացա կան չել . «Ամ երիկ ացի զին վորներ, դո ւ րս կոր եք Թուր քիայից»: Հիշ եցնենք , Թուրքիայու մ ԱՄՆ-ի դես պանատ ունը և հյուպ шտոսո ւթյունը հ այտա րա րել են, որ ան վտ шնգ ության նկա տшռու մնե րից ելն ելով՝ փա կ կ լինեն ապ րիլի քսшն վեցին ու քս անյո թին, քան զի բп ղո քի ակ ցի աների ան ցկ шցմ ան հավ անակ անութ յան պա տ ճшռով:

Աղբյուրը https://arm-news.ru/2021/04/26/%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%bd-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab/?fbclid=IwAR1JAXlbiULvuHYHXoL-XLvI0gh01xh_wDEXGJgDakJK2K1OU2ntes4KQl8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *