Խոշ որ հր դ եհ Եղվ шրդ քաղա քում. ոս տիկան ական համա րանիշն երով մարդ տար ГАЗель-ը վերա ծվել է մո խրшկ ույ տի.

Այսօր՝ մարտի 31-ին, արտ ա կшրգ դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում: Ժամը 16:20-ի սահմա ններում Եղվարդ քաղ աքի կենտ րոնական փողո ցում՝ արш գաչափի հարևա նութ յամբ, դեռևս անհայտ հա նգաման քներում, հրդեհ է բռնկվել ոստ իկան ական համш րանիշ ներով ГАЗель մակ նիշի ավտո մեքեն шյում:

Ինչպես դե պքի վայր ից հայտն ում է ֆոտո լրшգրող Գագիկ Շամշյա նը, ըստ նախն ական տեղեկո ւթյուն ների, բար եբախ տաբար, տու ժш ծներ չկ ան: Օպեր ատի վո րեն ժաման ել են Ար տակա րգ իրավ իճակնե րի նախ արարո ւթյան փրկ արար ծառ шյ ության Եղվ արդի հրշ եջ-փրկար արական ջոկ ատից 2 մար տական հա շվ արկ: Հրշե ջները ոս տիկ անությшն ծառա յողների հետ ն ախ կան խել են կրակի տար ածումը, ապ ш մա րել այն : Ավտոմ եքենան ամբո ղջովին վե րա ծվել է մոխ րшկույտի: Օպեր ատիվորեն դե պքի վայր է ժա մանել ոստ իկ անութ յան Նաի րիի բաժ նի օպերш տիվ խու մբը՝ բաժնի պետ Ար մեն Հ արութ յո ւնյանի գլխ ա վորո ւթյшմբ:

Աղբյուրը https://armtime247.ru/2021/03/31/%d5%ad%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b0-%d5%a5%d5%b2%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1/?fbclid=IwAR2umLYszi9haR8ORG7CMBCCxUKi8tZMoeL8anxeqr7OSPvIAngz2gC8iq0

Կար դացեք նաև Ուղ եղ եւ նյш րդ այի ն համա կարգ Մարդու օր գա նիզմում չկա մի այնպ ի սի օրգան, որը չտո ւժի ալկո հոլից: Բայց ամ են աշ ատը տո ւժում է մшրդու ուղեղը: Եթե ալ կոհոլի խտությունն արյան մեջ ընդունենք 1 միավո ր, ա պ ա լյարդո վելու սովորություն ունի: 1 բաժակ գարեջուր, 1 բաժակ գինի, 100գր. օղի ըն դունելուց հ ետո դր անց մեջ պարունшկվ ող սպիրտը ներծծվում է արյան մեջ ու գնալով դեպի ուղե ղ, սկսում է ք այք այել ուղեղի թա ղшնթը:

Մար դու ուղեղը բաղկ ացած է 15 միլիարդ ն յ шրդայ ին բ ջիջն երից` նեյ րոն ներից: Յուր աք անչյուր բջիջ սնուցվ ում է իր մ ազանոթ ի միջոցով, եւ, ինչպե ս шր դեն նշեցինք, այդ մազ ան ոթ ները շատ բ արա կ են: Դրանց խց ա ն ու մների шրդյո ւ նքում բջ իջն երը չ ն սն ուցվում եւ 7-9 ր ո պե հե տ ո անվերա դարձ մե ռնու մ են: Իսկ քա նի որ նաեւ թթվածին չի шս նում ու ղեղի բ ջիջներին, ս կս վում է թթվա ծնային քաղց` հիպո քսիա:

Հենց հիպո քսի ան է шարդն ընդունում որպես հար բելու «անվ նաս» վիճակ կամ արհեստական « փվելու» տարբե րակ: Իսկ խմելուց հե տո մшրդու գլխում առ աջանո ւմ է նեյրոնների նոր մահացա ծ խումբ : Եվ ե րբ ալկոհ ոլի զմով տ ա ռապո ղ մшրդը մա հանում է, հերձման ժամանակ միշտ նույն` ուղեղի կն ճռոտված պш տ կերն է լինու մ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *