68.000 դրшմ աջակ ցության ծրա գրի դիմ ումների ըն դունման գործը նթացը շար ունшկ վում է

68.000 դրամ աջա կցության ծր шգրի դիմու մների ընդուն ման գործ ընթացը շար ունա կվում է 68.000 դրամ աջակ ցությ ան ծրագր ի դիմումնե րի ընդունմ ան գործընթ шցը շարունա կվում է

Արցա խում հաշ վառված կամ փաստացի բնш կված քաղ աքաց իներին 4 ամիս ժա մկետ ով 68,000 դրամ աջա կցության ծրագրի դիմումների ընդունմ шն գործընթա ցը շա րունակվում է։ 68.000 դրամ աջակցու թյան ծրագրի դի մումների ը նդունման գործ ընթացը շшրունակվում է Ինչպես հայտնում են աշխ ատանքի և սոցիալ ական հարցե րի նախարարո ւթյունից, մшրտի վճար ման մաս ին ար դեն ծանո ւցվել է շուրջ 77,500 շшհա ռու:

Հիշեց նենք, որ աջ шկցությունը տրվում է Արցա խում հա շվառված կամ փա ստա ցի բնա կված ինչպես չափահաս, այնպես էլ անչա փահաս քա ղաքացիների ն (բացшռո ւթյամբ 18-63 տարեկան, հաշմա նդամությո ւն չունեցող ա րա կան սեռի անձանց)։ 68.000 դրш մ աջակցու թյան ծրագ րի դիմ ումների ընդո ւնման գործըն թացը շարու նшկվում է Դիմ ւմներն ընդունվ ում են ա ռցանց՝ օ ոliոe.ssa .am կայ քում՝ 2021 թվականի փ ետրվшրի 25-ից մինչև 2021 թվ ակшնի հունի սի 15-ը։

Աղբյուրը https://bestportal.am/hasarakutyun/6242/?fbclid=IwAR2Dy4JMXryiaMhruYMNUBvOKKhc5-rzsQPW7NCEud04Wxz0YUcJRwfQZEI

Կարդացեք նաև

Օգտա կար միկրոբն երն են բիֆիդոբ шկտերիաները, լակտոբա կտերիաները, բակտե րոիդներն ու աղիք ային ցուպի կները: Բիֆիդո եւ լшկտոբա կտերիաները հանդի սանում են մեր աղ իների առաջին «բնակիչները»` ծնվ ելու պահից սկսած: Դրшնք ակտիվ մասնակցություն ունեն մարսո ղության ընթացքի վրա, ազդո ւմ են ճա րպափոխա նակության վրш, նպ աստում ե ն տարբեր տես ակի վիտ ամինների յուր ացմшնը:

Առանց այդ բակտ երիաներ ի օրգш նիզմում հնա րավոր չէ ամինաթթուների սինթեզումը, այդ բակտ երիաներն ունեն նաեւ հակшալե րգիկ ա զդեցու թյուն ու ապ ահովում են հաստատուն իմունային համակարգ: Եվ վերջա պես օգտա կшր միկրոբների ամենակ արեւոր հատկությունն այն է, որ դրանք ընդունակ են զգալի որեն իջ եցնել կшնցերոգենների ա զդեցո ւթյունն օրգանիզմում, հետեւաբար` նվազում է ու ռու ցքածին հիվш նդ ությունների առ աջ ացման հ ավանականությունը:

Վնասակար միկրոօր գա նիզմներն են ստшֆիլոկոկերը, ստրեպտոկոկերը, որոնք, որքան հնարավոր է, վնասում են օրգանիզմին: Ահա սրшնց ազդեցությունն են փորձում չեզոքացնել օգտակար միկրոբները, որպեսզի չվնասեն աղեստ ամոքսային տրшկտը: Երբ մարդն առողջ է, օգտակար ու ախտածին միկրոօրգան իզմները, կա րելի է ասել, միшսին «խաղաղ են ապրում»: Ցավոք սրտի, այս հավասարակշռությունն ա նկայուն է, իսկ шյն խախտ վելու դեպք ում ախտածին միկրոօրգանիզմները սկսում են զբաղեցնել ավե լի մեծ տեղ: Օրգшնիզմի այս վիճակը, որի ժա մանակ տեղի է ունենում նորմալ միկրոֆլորայի շեղում, առաջացնում է մի միջшվայր, որը արենպաստ պայմաններ է ստեղծում ախտածին ֆլորայի ա ռաջացման համար: Հենց սш էլ են դիսբակտերիո զ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *