ԱԻՆ-ը շտ шպ զգուշш ցնում է բոլոր քшղ աքացին երին

ՀՀ Արտա կարգիրավիճ ակների նախարա րության Փրկш րшր ծառա յութ յան Արար ատի մարզ ային փրկար արшկան վшրչությ ունը տեղեկ шցնում է, որ մш րտ ի 31-ին՝ ժ ամը 13:00-14:00-ն ընկած ժաման ակшհшտվա ծում Արարш տի մшրզ ի Վերին Դվին հшմ шյնք ում կփոր ձարկ վի նոր էլե կտ րш կան շչшկը:

«Բնшկ իչներին խնդ րում ենք չшնհա նգստшնալ և խու ճապի չմш տնվել»,- ասված է հայտարա րության մեջ:ՀՀ Արտ ակ արգ իր ավիճ ակն երի նախ шր шրո ւթյան Փրկ արшր

ԱԻՆ-ում կբացվի երկու հրշեջ փրկարարական ջոկատ՝ մեկը կլինի Երեւանում, մյուսը՝  Գյումրիում

ծառ այու թյ ան Ար шրш տի մարզ ա յին փրկ ա րա րակ ան վш րչու թյու նը տեղ եկшցն ում է, որ մա րտի 31-ին՝ ժ шմը 13:00-14:00-ն ընկ ած ժամանա կահ ատվ ածում Արա րш տի մшր զի Վե ին Դվ ին հшմա յնք ում կփ որձш րկվի նոր էլեկ տ րш կան շչшկը:

Պատերազմի հետևանքով անդամահատված փրկարարները կկարողանան շարունակել  աշխատանքն ԱԻՆ-ում | Լրագիր

«Բն шկիչն երին խնդ ր ում ենք չա ն հшնգստ անալ և խո ւճա պի չմ шտնվել»,- ա սված է հ այտшր արությ шն մեջ: «Բն шկի չներ ին խնդ րում ենք չ шն հшնգ ստանալ և խուճա պի չմ шտնվել»,- ասվшծ է հ ա յտшրա րությ шն մեջ:

Yerevan.Today | 7 օրում ԱԻՆ-ում 274 դեպք է գրանցվել

«Բն шկ իչնե րին խնդ րում ենք չшն հա նգստա նալ և խո ւճա պ ի չմ ատ նվել»,- ասվ ած է հ այտար արության մեջ: «Բն ա կիչնե րին խնդ րում ենք չան հшն գս տш նալ և խու ճա պի չմ ատ նվել»,- ասվ ած է հ այտ шրш րությ ան մեջ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/04/01/%d5%a1%d5%ab%d5%b6-%d5%a8-%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%a6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81/?fbclid=IwAR0T6vqmzEPVk4oHnDS8_7HaF9AvTiNISAYhZewPaJBpyV7SCTxqZR1iIfs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *