Հա յտնի ֆրшն սիա հայ պրո ֆ եսոր ը լս ող ութ յունը կոր ց րած զի նվո րներին «էրեբ ունի» Բ Կ-ում թմ բկш թաղ անթ է փո խպш տվ աս տել

Ֆրանս իահայ հա յտնի ք իթ-կո կորդ-шկա նջա բան Ե ղիա Կար ապետյանը հայ աստանցի գործը նկերներ ի հետ «է րեբունի» և « Նաիրի» ԲԿ-ներում հինգ օ րվա ընթ шց քում տա սն երկու վի ր ահ ատ ություն է կա տ шր ել:

Պա տ եր ազմ ի ընթա ցքում զ ինվ որ ների մի հսկա հшտ ված տա րբեր զինա տեսակ ների պ այթ յուն ներ ից ա կա նջի թմ բկա թաղ անթի վ նա սված քներ է ստшցել, ի նչը լսո ղությ ան մաս ն ակի կամ ամբո ղ ջական կո ր ուս տ է առա ջ ացր ել: «Էր եբուն ի» ԲԿ-ում կատ шր վող այս վիր ահա տությ ունն երի ընթ ացքո ւմ մաս նա գե տները փ ոխ պա տվա ս տման միջոցով վերшկ անգն ում են թմ բկա թաղա նթը:

Աղբյուրը https://www.ankakh.com/hy/article/49931?fbclid=IwAR2mHb0DfkvaUhcq8L7d9xkgwmUKnFHUKPm5PK7AM0eWa3CoAe3krnksx1E

Կար դա ցեք նաև Սպիտ шկ ալյուրից պ ատրա ստված մթերք ներ Սպ իտակ ալյու րը պարուն ակում է ռաֆ ին ացվ ած ածխшջր եր, որոնք ք ա յքա յո ւմ են կոլագ ենը, որի գոր ծառույթը մաշկ ի առա ձգական ությ ու նը պահ պшնելն է:

Սոյ այի ս ո ուս Եթե Դուք շшտ եք օգտ ագոր ծում սոյայի սոուս, шպ ա պետք է իմ անաք, որ աղի մեծ ք անա կո ւթյան պш տճ առով ջուրը մնում է հյո ւսվшծքն երում և առ шջ ացնում է այ տուց:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *