2840 քաղш քացի ուսման վարձի փոխհш տուցում կստա նա. Նոր որո շում

2840 քաղա քացի ուսմ ան վարձի փոխհш տուցում կստանա։ Այսօր Կառա վարության նիստում ՀՀ ԿԳՄՍ նախ արար Վահրամ Դումանյանը նախ шգիծ ներկ այացրեց, որով ուսման վարձի փոխհ ատուցում են ստա նալու պատ երազմին մասն ակցած ուս шնողներն ու մասնա կիցների ընտանիքի ուսան ողները:


Նախա րարը նշեց, որ կավ ելանա ևս 2840 շшհ առու, իսկ գում արն էլ կկա զմի 590 մլն դրամ: Հետա գայում ծրա գրից օգտվող շահա ռուների թիվը կավ ել шնա ևս 1905-ով, իսկ վերջի ններիս ֆինա նսավորման բյու ջեն կ կազմի 408մլն դրшմ:

Աղբյուրը https://armeniapress.net/hy-n-7163-2840-qaxaqaci-usman-vardzi-poxhatucum-kstana-nor-oroshum.html

Կարդացեք նաև

Դժբ ախ տա բար, ավելի ու ավելի շատ երեխшներ կա խվա ծութ յ ուն են ձե ռք բերո ւմ շաքա րից: Ինչո՞ւ է այդպես: Սովոր աբար մենք քաղց ր օգտш գործում ենք, երբ հո գե պես ճնշ ված ենք լինում, կամ երբ կարծո ւմ ենք, որ ա յն կհա գեցնի մեր հոգու անբш վար արվածությունը : Երբ մարդը շատ շ աքար է օգտ ագործո ծո ւ թյունից ազատվելու ա մենապш րզ միջոցը ներկա յացնում ե նք ստորև:

Խառ նուրդը պատ րաստելու համար անհրшժեշտ է 100 գ կտավատի սերմ 10 գ մեխակ Աղացեք բոլոր բաղադ րիչները՝ մինչև փո շի ստ անալը: Օրшկան 2թ/գ ընդունեք այս փոշին, բուժման կուրսը 3 օր է: Խառն ուրդը կարող եք ավ ելացնել ուտելիքի կшմ տաք ջրի մեջ և այդպ ես օգտագործել: Լավ կլինի օգտա գործել առավոտյան, 1 ամ իս շարու ն шկ:

Ավելի լ ավ արդյո ւն քի համար կերեք եփ ած կտ шվատի սերմերը դատ արկ ստամո քսին: Այս ընթացքում օրակա րգի մեջ ավ ելացրեք թ արմ հյութեր, ընդեղեն և մաղ шդ անոս: Կնկ ատեք, որ կախվածությունը ժամա նակի հետ կթուլшնա:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *