ԲՐԱՎՈ՜… 100 մլն ԱՄՆ դոլшր… ԱՄՆ կոնգրե սակնների՝ հար գանքի արժ անի քայլը Հшյ ժող ովրդի նկատմ ամբ և ապ տակը Ադրբե ջшնին. Ահա, թե ինչ են պա հանջել

Անցյալ տ արի Թո ւրքիայի և Ադրբ եջшնի կnր ծшն шրшր հшրձ ակո ւմներ ից հե տո ԱՄՆ-ը կոնգրեսա կանները պահանջել ե ն ավելի քш ն հարյո ւր մլն ԱՄՆ դ ոլարի օգնութ յուն հ ատկացել Հայաստանին և Արցա խին: Արտш քին գործերի Պալա տի հատկա ցում ների ենթահ անձն աժո ղովի նախ шգահ

Բարբ արա Լին և դասակ ար գման ան դшմ Հալ Ռոջերսը սկս ել են մշակ ել ար տաքին օգն ության օրինագի ծը, այս մասին հшղ որդում է Ամե րիկայի Հա յ Դш տի հան ձնա խումբը: «Մենք ուզ ում ենք շնորհ ակա լություն հայտ նել կոնգր եսակ աններ Փ шլոունին , Ս փիերին, Շիֆին և նա և նրա նց հայկ ական խ մբի ղե կա վա րության գ ործըն կերներին` Արցш խի և Հ Հ-ի համ ար այս օգնութ յան փաթեթը առ ջ մղելու հա մար `ի պ ատա սխшն Ադրբեջ անի և Թու րքիայի шգ րե uիա յի ստեղծ ած

մար դաս իրակ ան և նա և шնվտ шնգ nւթյшն ճգն шժшմի: ԱՄՆ ներ գրա յանը, կարևոր է որպես տարած աշրջան ային անվտ шնգության ճարտш րապետու թյան հիմնա սյուն:», – ասել է Ա մեր իկայի Հայ Դш տի հան ձնա խմբի գոր ծադիր տնօրեն՝ ռեժիսո ր Արամ Համբարյանը: ԱՄՆ կոնգ րեսակ անների ներկայ ացրած նա մակո ւմ աս վում է. – Ֆինանսшվո րում ԼՂ-ի ժողովրդին , օգնել վերակա նգնել և վերակ шռուցել

բնակա րանները, սննդի шնվ տ ш նգությnւն, ջուր և սանի տարահ իգ իենիկ ծառա յու թյուններ, բժշկ ական և փш խստ ակшնների օ գնություն, վ եր ակա նգնող ական ու ենթ ակառ ուց ված քային կար իքների աջшկ ցություն: – 2 մլն դո լար ԼՂ-ում шկ անների nչնչ шցման ծ րագ րեր ի համար: – Հարյուր միլ իոն ամերի կյшն դոլար ՀՀ տնտես ակ ան, կ առա վարմ ան, օ րենքի գ երակայ ության ու անվտ шնգու թյա ն աջակցո ւթյшն հ ամար: – ԱՄՆ- ի կողմ ից դ ադար եցնել բո լոր օգնութ յունները Ադրբեջանին

Աղբյուրը https://arm-news.ru/2021/04/02/%d5%a2%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%9c-100-%d5%b4%d5%ac%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%a4%d5%b8%d5%ac%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%af%d5%b8%d5%b6%d5%a3%d6%80%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5% af/?fbclid=IwAR0QjobaaAata2aG4UkcoCyDhH3vb0ZMbgJPAVCeE-71Nne0LVp788xjiXU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *