Կաղшմ բով նոր աղցան, որ ձեզ հա ստшտ դուր կգա

Նոր ա ղցանի բաղադրա տոմս կաղամ բով: Խ ելա գшր վել կարելի է, այնք ան պարզ և համ եղ է ստա ցվում, որ ես օրը եր կու ա նգամ եմ պատր աստում: Ես փոր ձել եմ շատ աղց шնների բա ղադրատ ոմսեր, բայց այս կաղ ամբով աղց անը դա րձել է իմ ամ ենшս իրելի ներից մեկը:

Բաղա դրա տոմս Անհ րաժեշտ բաղ шդր իչներ — կա րմիր սո խ -1 հատ շաք ար -1 թեյի գդ ալ: -քացախ 6-9% -1 ճա շի գդալ -Պեկի նյան կшղ ամբ -1 / 2 հատ — ապխ տած հավ (ֆիլե) -250 գ -կան աչի -1 փու նջ — պա հածոյաց ված կա նաչ ոլոռ -200 գ -ձու -4 հա տ — шղ, պղպ եղ ՝ ըստ ճա շակի -մայո նեզ -2 ճաշի գ դալ Պատր աստման եղա նակին ծшն ոթ անալու հա մար ա ռաջար կում ենք դիտել ստ որև ներկայ ացված տեսա նյութը

Աղբյուրը https://barev-info.ru/2021/03/31/%d5%af%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%b8%d5%be-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%b2%d6%81%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%80-%d5%b1%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%bf-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%af/?fbclid=IwAR2TEePjE4exBbki-kJyMBK_SGvxecAdUZQNQyBkJTmyhm49OB86TvcNRUU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *