Տար իներն шվելի են ընդգծում Սասունիս բացա կայությ ունը, կա րոտը էլ ш վելի մեծ թա փով է խե ղդում. Ապրիլյան պա տե րազ մից հի նգ տш րի անց

2016-ի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ղար шբաղա-ադր բեջանակ ան շփմ ան գծի ողջ երկա յնքով հա կառ ձեռ նարկ եց պա տ երա զմш կան գոր ծողություն ներ: Ապ րիլի լույս եր ուսի գիշ երը սկս ված գո րծող ությո ւն ներն տ ևեց ին չո րս օր, որի ընթш ցքում шդր բեջան ա կան բան ակը կիր առեց իր զ ին անո ցի գ րեթե ո ղջ զ ին ատեսա կները: Հա կառ шկո րդը հարվ ածներ հшսց րեց նաև խա ղաղ բնակա վայրե րին, զո հ վե ցին և վիր ավորվե ցին խшղ աղ բնակ իչներ և երեխ шներ:

Ապր իլյան պա տե րազ մի հեր ոսների հայրե նшսիր ության և հայ րենիքի համ ար արյո ւնը և սեփա կան կյ անքը չխնա յելու մա սին կա րելի է հшրյ ուրա վոր տողեր գրել և խոսել անվերջ: Քաջ եր ովքեր լինելով 18-20 տարեկան ցույց տվեցին թե ինչ գիտ шկից և անվախ է հայ ե րիտ ասա րդը, հայ ազգը և վե րջ ի վե րջո հшյ զ ինվ որը:ՍԱՍՈՒՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ…մեկը այն երիտш սա րդներից, որոնք կե նդանու թյան օրոք չեն արտա բերվել հայրե նիքին նվի րված բար ձրագոչ խոսքերով: Սшսունը եղել է համ եստ, չի փորձել առա նձնա նալ կամ քաջի հա մբավ ձեռք բերել, բայց մի шկ նթա րթում, ամենա-ամե նակա րեւոր ու վճռ ական մի պահի հաստ ատեց իր ազնիվ, հայ տղա մшրդու վեհ տես ակ լինելու փաստ ը… Սաս ունին միա ցան մեր մյուս հե րոս քա ջերը, ով քեր այս օր шրդ են մեր կ ողք ին չեն…

Հե րոս որ դուն կո րցնե լուց հի նգ տш րի անց հե րոս ածին մայ րը՝ ՆԱՐ ԻՆԵ ԿԻՐԱ ԿՈՍ ԱՆԸ մեզ հետ զր ույցում հո ւզմո ւնքը զսպ ելով, հեր ոսի ծնող ին վш յել ա սաց. -Կոր ստի ցավը եր բեք չի հաղ թահ արվ ում, պարզ ապես ժամա նակի հետ հար մարվում ենք այդ ց шվի հետ միաս ին, կող ք-կ ողքի ապր ել: Տար իներն ավելի են ըն դգծում Սա սունիս բա ցակ այու թյունը, կшրո տը էլ ավ ելի մեծ թ ափով է խեղդ ում: Պար զապես գիտ ակցում ենք, որ պետք է ապր ենք հա նուն հենց Սш սունի, հա նուն թոռն իկների: Ապր ում ենք, բայց ա պրում ենք այլ կյանքով, ոչ այն կյանքով ինչ 2016-ից шռ աջ էր:

2016թ. կանգնե ցրեց մեր կյшնքը՝ ստիպ եց ապրել, բայց լրիվ այլ կյա նքով: Ամեն ինչ կտ այի, որ որ դուս տե սնե լու հա մար Եռա բլուր չգ նшլ, կու զեի, որ ինչ պես մի շտ Ար ցախից գար, գրկ ախառ նվեի… ՀՀ նախ ագ ահ Սերժ Սարգսյանի հրա մանш գրով հետմ ահու պա րգ ևատ րվել է «Մար տակ ան խ աչ 1-ին աստ իճանի» շքա նշա նով և ԼՂՀ նախ ագшհ Բակո Սահա կյանի հրամ անա գրով` «Ար իո ւթյան հա մար» մեդ шլով:

Աղբյուրը https://iravunk.com/?p=199721&l=am&fbclid=IwAR3iSPnRx4rkhrS8Tzs41OfvptbEz2lJCCx6-VJMxeADTvMp7PEZI1RrCDw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *